لینک های دسترسی

Breaking News

بلند رفتن نرخ مواد نفتی در افغانستان


بلند رفتن نرخ مواد نفتی در افغانستان

مقامات وزارت تجارت افغانستان میگویند در نه ماه گذشته قیمت مواد نفتی در مارکیت های بین المللی الی ۵۰ درصد افزایش یافته و این موضوع بالای نرق مواد نفتی در افغانستان نیز تاثیر منفی بجا گذاشته است.

انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان در این مورد به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری معلومات داد.

مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید سعود نرخ مواد نفتی در بازار های جهانی در کنار برخی عوامل دیگر باعث بلند رفتن نرخ مواد نفتی در بازار های افغانستان شده است.

انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان به روز دوشنبه در این مورد در یک کنفرانس خبری چنین گفت:

"افغانستان تولید کننده مواد نفتی نیست، تقریباً همه ضرورت مواد نفتی خود را وارد میکند بناً ازدیاد قیمت جهانی نفت تاثیر مستقیم در بازار مواد نفتی افغانستان دارد. بر علاوه چون ما یک کشور محاط به خشکه هستیم، قیمت ترانسپورت مواد نفتی ما هم فوق العاده بلند است. بطور مثال قیمت ترانسپورت یک تن مواد نفتی از تصفیه خانه ترکمن باشی در ترکمنستان تا کابل از راه حیرتان، تقریباً ٢۵۰دالر یا تقریباً ٢۵ در صد قیمت خرید آن تمام میشود."

به گفته وزیر تجارت به اساس گزارش مؤسسات بین المللی انرژی هنوز هم نرخ مواد نفتی در بازارهای جهانی در حال افزایش است.

به گفته احدی عدم مداخله حکومت در تنظیم مواد نفتی و بازار نیز تاثیرات منفی بر قیمت ها داشته و باعث صعود نرخ ها شده است.

وزیر تجارت میگوید اگرچه او طرفدار انحصار بر بازار نیست اما مداخله حکومت در تنظیم نرخ ها میتواند این مشکل را کاهش دهد.

او گفت "ما محاصبه خود را با تاجران مواد نفتی شریک کرده ایم، به نظر ما قیمت عادلانه یک لیتر پترول یا دیزل باید ۵٦ یا ۵۷ افغانی باشد.من قصد داشتم که همین قیمت را امروز اعلام نمایم، ولی در مجلسی که امروز با نماینده گان تانک های تیل داشتیم، آنها مدعی شدند که قیمت عمده فروشان بلند تر از آن چیزیست که با وزارت تجارت و صنایع موافقه کرده اند. برای حل این مشکل ما امروز کمیته متشکل از نماینده گان وزارت تجارت ، اداره تصدی نفتی ، شاروالی کابل ، امنیت ملی و شورای ملی را تشکیل کردیم تا از بازار تیل در کمپنی دیدن کنند و از عمده فروشان در حضور پرچون فروشان تعهد قیمت ثابت را بگیرند."

در حال حاضر یک لیتر تیل پطرول ۵٩ الی ٦۰ افغانی در تانک های تیل به فروش میرسد و نرخ یک لیتر تیل دیزل نیز ۵۷ الی ۵٨ افغانی است.

وزارت تجارت همچنان میگوید بخاطر جلوگیری از نوسان نرخ مواد نفتی در بازار های افغانستان در تلاش اند تا از طریق سکتور خصوصی و یا از طریق حکومت با برخی کشور ها قرارداد های دارزمدت را انجام دهند.

وزارت تجارت میگوید در این اواخر قرارداد سیصد هزار تن مواد نفتی را با ایران امضا کرده است و تلاش دارد با ترکمنستان و برخی کمپنی های روسی نیز قرارداد طویل المدت خرید مواد نفتی را امضا کنند.

وزیر تجارت میگوید حدود چهار ماه قبل پیشنهادی را به کابینه افغانستان نیز سپرده است تا این وزارت بتواند در تنظیم مواد نفتی در بازار های افغانستان مداخله کند.

دراین حال باشندگان شهر کابل در کنار این که از بلند رفتن قیمت مواد نفتی شکایت دارند میگوید مواد نفتی بی کیفیت نیز در بازارهای افغانستان به قیمت گزاف به فروش میرسد.

XS
SM
MD
LG