لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین نفوس شماری پس از دو دهه در پاکستان


مقام‌ها در پاکستان گفته اند که ترتیبات برای نفوس شماری سرتاسری در آن کشور کامل شده است و بیش از ۲۰۰ هزار سرباز، کارمندان ملکی را در جمع آوری اطلاعات کمک خواهند کرد.

مریم ارونگزیب وزیر اطلاعات پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که این کمپاین ۷۰ روزۀ خانه به خانه در دو مرحله تطبیق شده و حدود ۱۸۵ میلیون دالر هزینه برمی‌دارد.

وزیر اطلاعات پاکستان گفت که ۱۲۰ هزار کارمند آموزشدیدۀ حکومتی این ماموریت را انجام خواهند داد. او از شهروندان خواست تا به کارمندان نفوس شمار کمک کنند و در ضمن هشدار داد کسانیکه عمداً معلومات غلط ارایه می کنند تا شش ماه زندانی شده و حدود ۵۰۰ دالر جریمه خواهند شد.

خانم اورنگزیب گفت "پاکستان برای برای ششمین سروی مسکن و نفوس آماده است ... همه می دانیم که پس از ۱۹ سال نفوس شماری می کنیم. همه می دانیم که چگونه توزیع منابع، قوانین مبتنی بر مدارک و پالیسی سازی برای مشی کشور و برای پروژه های خدمات اجتماعی حایز اهمیت است".

آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان به خبرنگاران گفت که ۲۰۰ هزار سرباز پاکستانی وظیفۀ تامین امنیت و زمینه سازی برای تطبیق سهل و شفاف روند نفوس شماری را به دوش دارند.

آقای غفور گفت "هر کارمند نفوس شماری را یک سرباز همراهی خواهد کرد و این سربازان در جریان کمپاین خانه به خانه اطلاعات خود را گرد آوری خواهند کرد. سیستمی را به کار انداخته ایم که این اطلاعات فوراً ارزیابی و تدقیق شود".

بر اساس تخمین‌های بانک جهانی، جمعیت پاکستان در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۹۰ میلیون نفر بود، اما مقام‌های پاکستانی هنوز هم برای طرح های انکشافی، از اطلاعات نفوس شماری سال ۱۹۹۸ استفاده می کنند که بر اساس آن جمعیت پاکستان حدود ۱۳۵ میلیون نفر تثبیت شده بود. تخمین زده می شود که ۶۰ درصد جمعیت پاکستان زیر ۳۰ سال عمر دارد.

فعالان نبود احصائیه را یکی از عوامل عمدۀ کاهش دسترسی به خدمات صحی و آموزشی، افزایش سوء تغذیه و قلت دسترسی به منابع آبی عنوان می کنند. همچنان، احصاییۀ نفوس برای تعیین حوزه های انتخاباتی و احراز کرسی های پارلمان آن کشور به کار می‌رود.

منتقدان می‌گویند که احزاب عمده و محلی در نفوس شماری قبلی پاکستان نفوذ داشتند که در نتیجه منجر به افزایش بیش از حد نمایندگان برخی مناطق در پارلمان آن کشور شده است.

مقام‌ها گفته اند که حدود سه میلیون مهاجر راجسترشده و راجستر ناشدۀ افغان مقیم پاکستان نیز در این احصاییه گیری، شمارش خواهند شد. این امر باعث خشم برخی رهبران به ویژه در ایالت بلوچستان شده است، جاییکه بلوچ ها فکر می کنند که شمولیت افغان‌ها در نفوس شماری، بلوچ های بومی را اقلیت جلوه خواهد داد.

احزاب در ایالت سند، به ویژه شهر کراچی، نیز با شمولیت افغان‌ها در نفوس شماری مخالفت کرده و تقاضا کرده اند که تا زمان برگشت مهاجران افغان به کشورشان این پروسه به تعویق انداخته شود. اما مقام‌های حکومتی این نگرانی ها را رد کرده و آن بی اساس و ناشی از انگیزه های سیاسی تلقی می کنند.

برای نخستین بار در تاریخ پاکستان، جمعیت تراجنسی آن کشور نیز در نفوس شماری شامل خواهد شد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا ناظران بین المللی از تطبیق نفوس شماری در پاکستان نظارت کنند.

XS
SM
MD
LG