لینک های دسترسی

Breaking News

هزاران فلسطینی با قحطی آب مواجه اند


مهاجرین کمپ شعفاط در ساحۀ گیرمانده اند که خدمات اسرائیلی در آن اندک بوده و مقامات فلسطینی اجازه فعالیت در آن را ندارند
دها هزار فلسطینی در شرق بیت المقدس در کمپ شعفاط از یک ماه به این سو بدون دسترسی به آب زندگی میکنند.
این افراد، قربانی زیربنا های ضعیف و درهم شکسته بوده و در سرزمینی گیرمانده اند که مقامات فلسطینی در آنجا اجازۀ دخالت نداشته و حکومت اسرائیل از کمک با آن ناتوان است.

شاروالی بیت المقدس به نحوی مسؤول کمپ مهاجرین شعفاط است که در شرق بیت المقدس موقعیت دارد.

باشندگان این کمپ بیرون از موانع ایجاد شده توسط اسرائیل در سواحل غربی زندگی میکنند که یک دیوار آن ساحه را از شهر جدا میسازد.

بدین سان مهاجرین کمپ شعفاط در ساحۀ گیرمانده اند که خدمات اسرائیلی در آن اندک بوده و مقامات فلسطینی اجازه فعالیت در آن را ندارند.

حانی طاحا یکی از باشندگان این کمپ حالت زیست را رقتبار خوانده میگوید:"ما مانند انسان ها نه بلکه شبیه حیوانات زندگی میکنیم. به ویژه با در نظر داشت مشکل آب، درست مانند حیوانات زیست داریم."

مقامات محلی آبرسانی اسرائیلی میگویند که سیستم موجود نل های آب، پاسخگوی رشد سریع نفوس در این ساحه نیست.

محکمۀ عالی اسرائیل هفتۀ گذشته به مقامات اسرائیل ۶۰ روز مهلت داد تا به این مشکل رسیدگی کنند. اما با فرارسیدن فصل تابستان، وضعیت زندگی مهاجرین این کمپ رقتبار میشود.

وخامت اوضاع

فلسطینی ها از دیری به این سو از سرک ها، مکاتب و خدمات عامه در این ساحه شکایت دارند.
پس از ایجاد موانع توسط اسرائیل در دهۀ اخیر، وضعیت در ساحاتی مانند کمپ شعفاط بد تر شده است.

رونت سیله، سخنگوی انجمن حقوق مدنی در اسرائیل میگوید که هیچ گونه زیربنای آبرسانی در این ساحه وجود ندارد.

او می افزاید:" این بحران آبِ است که همه انتظار آن بودند تا اتفاق بیافتد. ما در مورد ساحۀ صحبت میکنیم که توسط یک دیوار از شهر جدا شده است. جائیکه مقامات اسرائیل نمیروند، ساحۀ که حتی پیش از ایجاد دیوار، متروک بود."

او علاوه میکند که تعدد مردم در آنجا بیشتر میشود و اکنون تمام سیستم آبرسانی از بین میرود و زمانی که از بین رفت هیچ کسی مسؤولیت آنرا به عهده نمیگیرد.

باشندگان عربِ درشرق بیت المقدس برخلاف فلسطینی ها در سواحل غربی، حقوق شهروندی دارند. آنها میتوانند آزادانه داخل اسرائیل شوند و میتوانند از کمک های اجتماعی و صحی اسرائیل سود ببرند.

شرکت محلی آبرسانی در بیت المقدس میگوید که آنها در این راستا کار های اندکی را انجام میتوانند انجام دهند. این شرکت میگوید که ازدیاد نفوس و سوی استفاده ها و نل دوانی های غیر قانونی، این زیربنا را تحت فشار قرار داده است.

ایلی کوهنی، معاون این شرکت میگوید که سیستم آبرسانی در آن ساحه برای مرفوع ساختن نیازمندی های ۱۵ هزار نفر ساخته شده است در حالیکه تعداد نفوس موجود در آنجا بین ۶۰ تا ۸۰ هزار نفر است.

او می افزاید:" آبی که از طریق نل ها به ساحه فرستاده میشود، فقط هدف بشردوستانه دارد، تکرار میکنم هدف بشردوستانه، زیرا ۹۷ در صد آب بدون محاسبه به مصرف میرسد. هیچ کسی صرفیه ها را تحویل نمیکند و این باعث میشود که شرکت ما سالانه ۲۸۷ هزار دالر مقروض شود.

سرزمین بی صاحب

مقامات فلسطینی در ساحات تحت حکمروایی شان به مردم آب تهیه میکنند اما آنها اجازه فعالیت در داخل شهر بیت المقدس را ندارند.

فعالین میگویند که باشندگان این کمپ مجبور اند آب را با قیمت بلند خریداری کنند و در انتظار خشکسالی باشند.

کار های ابتدایی مانند برس کردن دندان ها به یک آزمون تبدیل شده است. حمام کردن از نادرات است، تشناب ها آب ندارد و خانواده ها لباس های شان را برای شستن به اقارب شان در ساحاتی دیگر شهر میفرستند.

اسرائیل در جریان جنگ شرق میانه در سال ۱۹۶۷ شرق بیت المقدس را تصرف کرد و این ساحه را جدا ساخت که هیچ زمانی به سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشد.

اسرائیل بشمول کمپ شعفاط تمام شرق بیت المقدس را بخشی از مرکز خویش تلقی میکند. در حال حاضر در حدود دوصدهزار یهودی اسرائیلی و سه صد هزار فلسطینی در بیت المقدس زیست دارند.
XS
SM
MD
LG