لینک های دسترسی

Breaking News

نامزد وزرا به روز سه شنبه به ولسی جرگه معرفی میگردند


رئیس جمهور هفته گذشته لست ۲۵ نامزد وزیر ونامزدان ریاست بانک مرکزی وریاست امنیت ملی را بعد از سپری شدن ۱۰۶ روز اعلام نمود.

معاون دوم ولسی جرگه میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به روز سه شنبه هفته جاری همه نامزد وزرا را به ولسی جرگه برای اخذ رای اعتماد معرفی میکند.

حکومت وحدت ملی به روز دوشنبه هفته گذشته لست ۲۵ نامزد وزیر ونامزدان ریاست بانک مرکزی وریاست امنیت ملی را بعد از سپری شدن ۱۰۶ روز اعلام نمود.

محمد صالح سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور امروز جلسه مشترک با هیت اداری واعضای کمیته روسای این جرگه داشت ودراین جلسه رئیس جمهور گفت که حکومت وحدت ملی آماده است که به روز سه شنبه همه نامزد وزرا ودو نامزد رئیس بانک مرکزی وریاست عمومی امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی مینماید.

او افزود که تمام برنامه ها وپروگرامهای کاری وزرا را رئیس جمهور به وکلا معرفی وتشریح مینماید.

به گفته او،رئیس جمهور از اعضای ولسی جرگه خواست که بعد از تشریح برنامه ها هر چه زودتر آنها را شامل برنامه رای گیری نمایندواز تمام پروسیجر های داخلی ولسی جرگه که بتواند روند رای دهی را آسان سازد،استفاده نمایند.

معاون دوم ولسی جرگه گفت" رئیس جمهور از نمایندگان ملت خواست تا به صورت جدی تر وبه سرعت به این پروگرام بپردازند تا زمانی زیادی را احتوا نکند تا نامزد وزرا رای بگیرند وبیشتراز این پروگرامهای انکشافی معطل نماند".

به گفته آقای سلجوقی،اسناد تحصیلی ۲۳ نامزد وزیر چهارشنبه هفته گذشته به این جرگه فرستاده شده است واسناد دو سه نفر طی یک مکتوب معرفی شده بود که مکمل نبود.

او افزود که اسناد باقیمانده هم تقاضا شد که دوباره روان کردند واین اسناد به کمیسیونها فرستاده شده وکار روی اسناد نامزد وزرا به زودی آغاز میگردد.

آقای سلجوقی،گفت که مطابق به اصول وظایف داخلی این جرگه ارزیابی اسناد تحصیلی وسوابق کاری نامزد وزرا مدت چهار روز را در برمیگیرد وپروسیجر استجواب پارلمانی که از آنها صورت میگیرد طولانی تر خواهد بود وسه روز را دربر خواهد گرفت.

اما او گفت که در مورد میکانیزم تدویر این مجلس فردا در کمیته روسا بحث وتصامیم اتخاذ میگردد.

قرار بود که وکلا در هفته جاری به رخصتی های زمستانی شان بروند اما آقای سلجوقی گفت که به دلیل دادن رای اعتماد به نامزد وزرا و تصویب بودجه ،تعطیلات زمستانی وکلا به تعویق افتاد.

با وجودیکه حکومت وحدت ملی با بیشتر از سه ماه تاخیر توانست که لست نامزد وزرا را تکمیل واعلام کند اما شماری از اعضای ولسی جرگه به این باور اند که شماری از این نامزد وزرا مسلکی نیستند ومطابق مسلک شان به پستها نامزد نشده اند.

اکنون دیده شود که درنتیجه روند رای دهی وصندوق گذاشتن به این نامزد وزرا چه تعدادی از آنها خواهند توانست که رای اعتماد نمایندگان مردم را از آن خود نمایند.

XS
SM
MD
LG