لینک های دسترسی

Breaking News

معرفی نامزد وزرا جدید به عوض نامزد وزرای دوتابعیته


ولسی جرگه فیصله نموده است که به نامزد وزرای که دارای تابعیت دوگانه اند رای اعتماد نمیدهند
ولسی جرگه فیصله نموده است که به نامزد وزرای که دارای تابعیت دوگانه اند رای اعتماد نمیدهند

ولسی جرگه فیصله نموده است که به هفت تن از نامزد وزرای که دارای تابعیت دوگانه اند رای اعتماد نمیدهند این جرگه هفته گذشته با فرستادن نامه یی از رئیس جمهور خواهان معرفی نامزدان جدید شده است.

نظیف الله سالاری سخنگوی ریئس جمهور میگوید که رئیس جمهور تصمیم گرفته است تا به عوض تمام نامزد وزرای که تابعیت دوگانه دارند وتا هنوز از تابعیت شان انصراف نکرده اند،نامزد وزرای جدید را معرفی نماید.

او افزود که رئیس جمهور به مصوبه ولسی جرگه احترام کامل دارد وخواستار این نیست که کدام تقابلی میان قوای سه گانه دولت به وجود بیاید.

به گفته سالارزی،نامزد وزرا در یک فرصت مناسب به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.

شام روز گذشته شماری از وکلای ولسی جرگه با رئیس جمهور ورئیس اجراییه درارگ نشستی داشتند ودر مورد وزرای دو تابعیته بحث نموده اند.

سید اکرام منشی ولسی جرگه به صدای امریکا گفت" هیت اداری و اعضای کمیسیونهای معارف وتحصیلات عالی،امور بین المللی و تفتیش مرکزی ولسی جرگه با رئیس جمهور ورئیس اجراییه مجلس داشتیم وفیصله این شد که افراد که ترک تابعیت شان نهایی نشده نظر به مصوبه ولسی جرگه حکومت افرادی جدیدی را به ولسی جرگه معرفی کنند".

او افزود که از رئیس جمهور خواسته است که اگر امکان داشته باشد درمدت دو سه روز این نامزد وزرا را به این جرگه معرفی نماید واگر امکانات وجود نداشت بعد از تعطیلات ولسی جرگه معرفی گردند.

او گفت که رئیس جمهور تاکید داشت که نظر به شرایط کنونی کشور وحالت امنیتی واقتصادی وقت داده شود تا اسناد این نامزد وزرا درمدت سه ماه ویا بیشتر از آن نهایی گردد اما درضمن گفت که به تصمیم ولسی جرگه احترام دارد.

به گفته منشی ولسی جرگه،دراین نشست فیصله گردید که اگر از میان این هفت نفر،اسناد ترک تابعیت بعضی از آنها نهایی شده باشد،ولسی جرگه باز هم درمورد شان تصمیم میگیرد.

سید اکرام گفت که اما دراین نشست رئیس اجراییه گفت که امکان دارد که دو یاسه نامزد وزیر را به زودی معرفی کنند واگر نتوانستد بعد از تعطیلات ولسی جرگه معرفی خواهند نمود.

فرستادن اسناد لغو تابعیت دو تن از نامزد وزرا

سخنگوی وزارت خارجه میگوید که اسناد ترک تابعیت دو تن از نامزد وزرا تکمیل وامروزبه ولسی جرگه فرستاده شده است.

احمد شکیب مستغنی به صدای امریکا گفت که تاییدی رسمی ونهایی لغو تابعیت صلاح الدین ربانی نامزد وزیر خارجه از جانب سفارت بریتانیا مقیم کابل ونورالحق علومی نامزد وزیر وزارت داخله ازسوی سفارت هالند مقیم کابل به کمیسیون موظف ووزارت خارجه رسیده است.

او گفت که این کمیسیون درمورد لغو تابعیت این دو نامزد وزیر طی نامه رسمی به ولسی جرگه خبرداده است.

به گفته آقای مستغنی،از سایر نامزدان تحت کار کمیسیون قرار دارد وهر زمانی که تاییدی رسمی لغو تابعیت شان به این کمیسیون برسد به زودترین فرصت به ولسی جرگه فرستاده میشود.

یک کمیسیون مشترک از سوی ریاست جمهوری به شمول نماینده های وزارت های خارجه ،عدلیه،داخله وریاست امور امنیت ملی ،برای بررسی اسناد نامزد وزرای دو تابعیته ولغو آن ایجاد شده است.

به اساس بررسی کمیته مشترک ولسی جرگه،نامزد وزرای وزارت های داخله، خارجه، کار و امور اجتماعی،عدلیه، ، مبارزه با مواد مخدر ، توسعه شهری، و اطلاعات و فرهنگ تابعیت دوگانه دارند وتوسط این جرگه رد شدند.

سومین روز ارایه برنامه کاری نامزد وزرا

درسومین روز ارایه برنامه کاری نامزد وزیران،نامزد وزرای وزرات های مالیه وانرژی وآب ونامزد ریاست بانک مرکزی به این جرگه حضور یافتند.

اما نامزد ریاست دافغانستان بانک به دلیل تابعیت دوگانه وگفتگوی لفظی وفزیکی میان وکلا جلسه ولسی جرگه را ترک کرد

اما نامزد وزیر مالیه وانرژی وآب برنامه های کاری شانرا به وکلا تشریح نمودند.

درقانون اساسی گفته شده که وزیر باید تابعیت افغانستان را داشته باشد ودرصورتیکه دارای تابعیت دوگانه میباشد ولسی جرگه درمورد آن تصمیم میگیرد که رای بدهد یاندهد اما در قانون اساسی درمورد ریاست های مستقل چیزی گفته نشده است.

منشی ولسی جرگه در مورد گفت به دلیل اینکه پست بانک مرکزی پست مهم وکلیدی است باید رئیس آن دارای یک تابعیت باشد و همین دلیل آنها تصمیم گرفتند که به نامزد ریاست بانک مرکزی هم رای ندهند.

کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون اموردینی،فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی وعضو کمیته هفت نفری که اسناد نامزد وزرا را بررسی مینماید درجلسه امروزی ولسی جرگه گفت که برخی از وکلا با شماری از نامزد وزرا مشکل دارند وآنها نمیتوانند که به خواست برخی از وکلا این نامزد وزرا را رد کند.

XS
SM
MD
LG