لینک های دسترسی

Breaking News

اعتراض څارنوالان بر نحوه اخذ امتحان سویه


سارنوالان میگویند که آنها امتحان کاری خود را در چندین سالی که از کار شان میشود،داده اند هم تجربه دارند وهم مسلکی اند

بیشتر از دو صد تن از سارنوالان کابل دراعتراض به اخذ امتحان ازسوی مشاور حقوقی رئیس جمهور دست به تظاهرات زدند

آنها گرفتن امتحان از سارنوالان را خلاف قانون میدانند وادعا دارند که مشاور حقوقی رئیس جمهوربه بهانه امتحان میخواهد که یک تعداد افراد را از وظایف شان برکنار نماید ودر عوض افراد نزدیک به خود را وکسانی را که در کمپاین ها آنها را کمک نموده اند، مقرر نمایند وآنها هرگز امتحان نمیدهند.

روز چهار شنبه هفته گذشته عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور سارنوالان را به ارگ خواسته بود تا از آنها امتحان اخذ نماید اما این سارنوالان اعتراض نموده وحاضر به امتحان نشدند.

این سارنوالان میگویند که به دلیل اخذ امتحان وهم برای اینکه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور درصفحه فیس بوکش آنها را جاهل ونادان خطاب کرده بود،امروز دست به راهپیمایی اعتراض آمیز زدند.

شمش الحق مولوی زاده یک تن از سارنوالان معترض گفت" کسی که اعضای لوی سارنوالی را که تهداب لوی سارنوالی را گذاشته وهرکدام شان سابقه کاری 40 الی 50 سال دارند نادان خطاب میکند بلکه کسی که اعضای سارنوالی را نادان وجاهل خطاب میکنند خودش نادان وجاهل است ومطابق به قانون جزا توهین به یک شخص جرم است وبه خصوص که به اعضای سارنوالی کرده است".

این سارنوالان از رئیس جمهور خواستند تا مشاور حقوقی اش را از وظیفه برکنار وبه تعقیب عدلی روان نماید.

سارنوالان میگویند که آنها امتحان کاری خود را در چندین سالی که از کار شان میشود،داده اند هم تجربه دارند وهم مسلکی اند.

یک تن از سارنوالان گفت"میگه بیایید که سارنوالان باید امتحان بدهند ما امتحان خود را درهمین 30 سال دادیم برای ما همی رتبه یی را که داده اند درهمین چند سال خودش یک امتحان است وشاید پلان شان این باشد که ما را از کار برکنار نمایند اما کسی ما را کشیده نمیتوانند وکسانی که این پلان ها را گرفته میخواهند که خویش وقوم خود را مقرر کنند".

ذکیه ذکی یک تن از وکلا امروز در جلسه ولسی جرگه نیز از اخذ امتحان از سارنولان انتقاد نموده

وتاکید به جدی گرفتن این مساله از سوی ولسی جرگه شد وگفت که سارنوالان امروز در مقابل شورای ملی تظاهرات نموده اند وباید کمیسیونی ایجاد شود وبه این موضوع که جنبه سیاسی دارد،رسیدگی صورت گیرد وشورای ملی نباید بی تفاوت باشد وباید هیتی برای رسیدگی به این موضوع تعیین گردد.

درمطابقت به قانون ازسارنوالی که سالها کار کرده از اینها امتحان میگیرید درمطابقت به کدام لایحه وطرزالعمل جدید از سوی ریاست جمهوری ساخته شده که امتحان میگیرید این بسیار نگران کننده است درشرایط فعلی واگر قرار باشد کسی میخواهد افراد خود را جاگزین میکنند بیایند تشکیل را زیاد کنند همو 300 نفری را که میخواهند جدیدا بیاورندمه معلومات دارم این یک موضوع سیاسی است دراین بی تفاوت نباشید".

این سارنوالان قطعنامه یی را صادر وآنرا به ولسی جرگه سپردند واز آن جرگه خواستند تا به مشکل شان رسیدگی نماید .

در قطعنامه سارنوالان آقای محمدی را متهم به همکاری با استخبارات یکی از کشور های منطقه نموده اندودرآن آمده است که

چون موصوف از سوی ادارات استخباراتی منطقه هدایت ودستور میگیرد وبه اساس نیرنگ وفریب مقامات رهبری حکومت وحدت ملی را قناعت داده تاخلاف احکام قانون امتحان اخذ نماید اکنون حلقات استخباراتی یک کشور منطقه دست وآستین برزده اند تا دستگاه سارنوالی کشور را فلج کنند وبه عوض این سارنوالان جاسوسان بدون تجربه ودیپلوم های جعلی را جا به جا نمایند .

اما در خبرنامه ریاست جمهوری که هفته قبل به رسانه ها فرستاده شده است آمده است که بیشتر از یک هزار تن از اعضای سارنوالی فاقد تحصیلات عالی در رشته های حقوق وشرعیات می باشند ونداشتن تحصیلات عالی دراین بخشها سبب مشکلات زیادی در روند تحقیق وتعقیب شده است.

خبرنامه افزوده است که امتحان تثبیت سویه به اساس تعهدات حکومت وحدت ملی و آوردن اصلاحات در ادارات عدلی وقضایی از سارنوالان گرفته میشود

خواستیم در این مورد نظر ریاست جمهوری وسارنوالی را نیزداشته باشیم اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم.

XS
SM
MD
LG