لینک های دسترسی

Breaking News

کمبود مواد غذایی در سودان جنوبی


کمبود مواد غذایی در سودان جنوبی

برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد می گوید که در سال آینده حدود دو ملیون و هفتصد هزار نفر در سودان جنوبی نیاز به کمک های غذایی دارند، زیرا آنان حاصلات درستی از زمین ها برنداشته و منازعات منطقوی نیز مشکلاتی را به بار آورده است.

برنامه غذایی سازمان ملل این مطلب را به روز پنجشنبه ابراز کرده و گفته است که تلاش های خود را به هدف رسیده گی به نیاز مندان در این کشور تازه به استقلال رسیده افزایش می دهد.

بارنده گی های نامنظم منجر گردیده است تا سطح قمیت ها در آن کشور نیز افزایش یابد.

برنامه غذایی جهان گفته که این روند زمانی بد تر شده است که در سرحدات سودان جنوبی و سودان درگیری ها ادامه یافته است.

در برخی مناطق سرحد مسدود گردیده و منجربه مختل شدن کارهای تجارتی و کمبود مواد غذایی گردیده است.

XS
SM
MD
LG