لینک های دسترسی

Breaking News

جنبش: دوستم، ایشچی را لت و کوب و زندانی نکرده است


در گذشته نیز آًقای دوستم متحدین سیاسی خود لت و کوب کرده بود. لت و کوب اکبر بای، یکی از بزرگان ترک تبار، مثال برازنده آن است.

روز نامۀ نیویارک تایمز در مقاله ای نوشته است که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، روز جمعه در جریان مسابقۀ بزکشی، احمد ایشچی، یکی از بزرگان قومی اوزبیک، را با مشت مورد لت و کوب قرار داده است.

به نوشتۀ نیویارک تایمز، معاون اول رئیس جمهور افغانستان پس از وارد کردن مشت، پای اش را روی سینۀ احمد ایشچی گذاشت و متعاقباً محافظین وی آقای ایشچی را مورد لت و کوب قرار دادند.

نیویارک تایمز به نقل از چندین تن از خوشاوندان آقای ایشچی که نخواستند نام های شان ذکر گردد، نوشته است که به تعقیب لت و کوب، آقای ایشچی در عقب یک موتر زرهی انداخته شد و به جای نامعلومی انتقال داده شد.

گلاب خان، یکی از خوشاوندان آقای ایشچی به این روزنامه گفته است که آقای دوستم به میدان بزکشی آمد و در اطراف میدان قدم زد و بعد آقای ایشچی را نزد خود خواست و پس از چند دقیقه صحبت با وی، با مشت بالای وی حمله کرد و بعد محافظین اش با کلاشینکوف وی را مورد لت و کوب قرار دادند.

نیویارک تایمز به نقل از آقای گلاب خان نوشته است " آنان احمد را به صورت وحشیانه و بسیار بد مورد لت و کوب قرار دادند".

خبر لت و کوب آقای ایشچی در حالی گزارش شده است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار که در ترکمنستان برگزار می گردد، سفر کرده و آقای دوستم بر اساس قانون اساسی افغانستان، سر پرست ریاست جمهوری می باشد.

رد خبرها

بشیر احمد ته ینج، سخنگوی معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه ای با صدای امریکا، وقوع این رویداد را رد کرد.

آقای ته ینج گفت "در مورد حادثۀ که در آنجا در بزکشی شده باشد و کسی لت و کوب شده باشد، قطعاً آنرا تائید کرده نمی توانم".

آقای ته ینج همچنین گزارش روزنامۀ نیویارک تایمز را به عدم توازن در گزارش دهی متهم کرد و ادعا کرد که آقای ایشچی رقیب سیاسی جنرال دوستم نیست. او گفت که احمد ایشچی دوست نزدیک دوران کودکی معاون اول رئیس جمهور است که در گذشته از سوی آقای دوستم به کرسی های مهم گماشته شده بود.

آقای ته ینج در مورد گفت "با این قدرت و توانمندی که معاون رئیس جمهور یک کشور است، اگر وی را رقیب خود می دانست، شاید به سادگی می توانست وی را از سر راه خود بر دارد".

تلاش کردیم تا واکنش سایر افراد نزدیک به آقای دوستم را در مورد بگیریم، اما با وجود تلاش های مکرر، موفق به تماس نشدیم.

در گذشته نیز آقای دوستم سابقۀ لت و کوب دوستان سیاسی خود را داشته است. حمله بالای منزل اکبر بای، یکی از شخصیت های بر جسته ترکت تبار در دوران حاکمیت حامد کرزی، و لت و کوب وی یکی از نمونه بارز لت و کوب توسط معاون اول رئیس جمهور افغانستان به شمار می رود.

در آن زمان، آقای دوستم برای مدتی در حبس خانگی به سر برد و به تعقیب آن برای مدت نسبتاً طولانه به ترکیه رفت. اما در سال ۲۰۰۹ میلادی، از ترکیه برگشت و از نامزدی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، حمایت کرد.

علاوه بر تنش ها میان آقای دوستم و دوستان سیاسی اش، در ماه های اخیر، روابط معاون اول ریاست جمهوری با رئیس جمهور افغانستان نیز رو به وخامت گرایده است.

XS
SM
MD
LG