لینک های دسترسی

Breaking News

توحیدی:هیچ پروژۀ به نام توتاپ وجود ندارد


سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که پروژه توتاپ که سال ها پیش پیشنهاد شده بود و برق وارداتی کنونی، پروژه برقی است که از ترکمنستان به افغانستان انتقال میابد.

آقای وحیدالله توحیدی افزود که جای پروژه توتاپ را پروژه کاسا ۱۰۰۰ گرفت و اکنون پرژوه به نام توتاپ اصلاً وجود ندارد.

توحیدی در رابطه به انتقال برق وارداتی از ترکمنستان گفت که اگر مسیر این پروژه از سالنگ به بامیان تغییر کند، حد اقل هفت سال به تعویق خواهد افتاد و میلیون ها دالر هزینۀ بیشتر خواهد برداشت.

مصاحبۀ مکمل وحید الله توحیدی را در اینجا بشنوید.

مصاحبه کننده: احد عزیز زاده

XS
SM
MD
LG