لینک های دسترسی

Breaking News

اسلام پذیری و امریکا ستیزی دو گرایش رو به رشد در ترکیه


رئیس جمهور ترکیه در مسجد النبی در شهر مدینۀ عربستان سعودی

یک نظرپرسی عامه در ترکیه تغییر چشمگیر برداشت عامه از سیاست خارجی حکومت آن کشور را بازتاب می دهد. براساس نتایج "ترند سروی" حمایت مردم ترکیه نسبت به رئیس جمهور رجب طیب اردغان به صفت "رئیس جمهور فعال" در حال کمرنگ شدن است.

صنم اچیکمیشه استاد دانشگاه قادر خاص ترکیه که رهبری این همه پرسی را به عهده دارد، در مصاحبۀ ویژه با بخش ترکی صدای امریکا گفت که افزایش احساسات ضد امریکایی جالبترین یافتۀ این همه پرسی است.

نتایج این همه پرسی نشان می دهد که ۵۱ درصد مردم ترکیه، امریکا را دشمن پنداشته و ۳۵ درصد آنان ایالات متحده را تهدید برای کشور شان می پندارند. تنها ۵.۹ درصد شرکت کنندگان این همه پرسی امریکا را دوست ترکیه تلقی کرده و فقط ۱۲ درصد به این باور اند که همکاری میان انقره و واشنگتن به سود ترکیه است.

برداشت عامۀ ترکیه در مورد "دوست و دشمن" تغییر اندکی داشته است. کسانیکه می گویند "ترکیه دوست ندارد" در سال ۲۰۱۵نیز حدود ۳۸.۹ درصد باقیمانده است. این رقم در همه پرسی سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۸.۶ درصد بود.

برداشت مثبت مردم ترکیه نسبت به آذربایجان یکی دیگر از یافته های جالب این همه پرسی است. امسال ۳۷.۵ درصد ترکها آذربایجان را دوست ارشد کشور شان می خوانند، حالانکه در سال ۲۰۱۳ فقط ۲۸.۵ درصد مردم نگاه دوستانه نسبت به آذربایجان داشتند. حدود ۸.۹ درصد ترکها قبرس ترکی و ۲.۸ درصد دیگر آنان عربستان سعودی را دوست کشور شان می پندارند.

به باور خانم اچیکمیشه مهمترین نتیجۀ این همه پرسی دیدگاه مردم ترکیه در مورد اسلام است. حدود ۴۵.۵ درصد پاسخدهندگان این همه پرسی ترکیه را "کشور اسلامی" خوانده اند، حالانکه در همه پرسی قبلی در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۷ درصد مردم چنین دیدگاهی داشتند.

از نظر توضع جغرافیایی ۲۶.۴ درصد مردم ترکیه را یک "کشور اروپایی" می خوانند و ۲۰.۳ درصد مردم به این باور اند که ترکیه یک "کشور آسیای میانه" است.

همچنان ۲۰ درصد پاسخ دهندگان بحران سوریه را یکی از اولویت های سیاسی خارجی ترکیه خوانده اند، هرچند در سال ۲۰۱۳ میلادی ۶۵.۵ درصد ترکها این بحران را در صدر اولویت های سیاست خارجی کشور شان قرار داده بودند.

در بخش مهاجر پذیری، ۳۶.۳ درصد شرکت کنندگان این همه پرسی گفته اند که کشورشان باید پذیرش مهاجران را توقف دهد و حتا مهاجران موجود را به کشور های شان برگرداند. حدود ۱۵ درصد مردم گفته اند که ترکیه نباید مهاجر بپذیرد اما این رقم گفته اند که مهاجران موجود در ترکیه نباید اخراج شوند. تنها ۲۱ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که کشور شان بدون درنظرداشت رقم مشخصی مهاجر بپذیرد.

XS
SM
MD
LG