لینک های دسترسی

Breaking News

کمک هشتصد میلیون دالری امریکا با افغانستان


قرار داد کمک صد میلیون دالری امریکا با افغانستان امروز امضا شد

مایکل مکنلی، سفیر ایالات متحده، اکلیل حکیمی، وزیر والیه افغانستان و ویلیم هممینک، رئیس ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی، امروز یادداشت تفاهنمامۀ مشارکت جدید انکشافی را امضا کردند. بر اساس مشارکت جدید انکشافی، ایالات متحده تا ۸۰۰ میلیون دالر کمک بودجوی را به افغانستان فراهم خواهد کرد.

از این جمله قرار داد صد میلیون دالری آن امروز در کابل امضا شد.

سفیر ایالات متحده در کابل گفت که واشنگتن به حمایت از حکومت افغانستان و تلاش آن در راستای بهبود زندگی مردم و حل مشکلات آن کاملاً متعهد است.

مشارکت جدید انکشافی، اهمیت ستراتیژیک روابط کابل-واشنگتن را بازتاب داده و نشاندهندۀ یک عصر جدید همکاری های انکشافی میان حکومت هر دو کشور است.

آقای مکنلی گفت که کشورش متعهد است که هشتصد میلیون دالر را به حکومت افغانستان طی چهار سال آینده کمک کند تا حکومت وحدت ملی بتواند دست آورد های چهارده سال گذشته را حفظ کرده و آنرا انکشاف دهد.

سفیر امریکا در کابل گفت که کمک های کشورش در چهار چوب انکشاف همکاری های جدید برای افغانستان پروژه ای نخواهد بود. او افزود که این کمک ها از طریق بانک جهانی و صندق بازسازی افغانستان صورت خواهد گرفت.

او گفت:"ما منتظر تادیه اولین مبلغ که صد ملیون دالر است به صندوق بازسازی افغانستان می باشیم، توسعه این همکاری نماینگر انکشاف بنیادی و تغیر بنیادی در نحوه همکاری های انکشافی بین دو کشور می باشد."

سفیر ایالات متحده افزود که کشورش به حمایت خود از اهداف حکومت افغانستان ادامه میدهد و طوریکه مشخص شده، حمایت از برنامه های زیربنایی، بهبود عرضه خدمات صحی، تعلیم و تربیه، تقویه اقتصاد، مبازه با فقر، شفافیت، تقویت ظرفیت ها‌ وتقویت حاکمیت قانون، بخش عمدۀ از اهداف ایالات متحده است.

شرایط کمک های بیشتر

پول های تعهد شده از جانب ایالات متحده زمانی به شکل کامل به افغانستان کمک خواهد شد که حکومت افغانستان از خود کارکردگی بهتر نشان دهد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان میگوید که این پول را ایالات متحده امریکا به شرطی می پردازد که برنامه های که به این منظور مد نظر گرفته شده عملی شود.

وزیر مالیه که در محفل امضای این قرار داد حضور داشت گفت که این کمک ها در پروژه های انکشافی و از طریق بودجه دولت به مصرف خواهد رسید.

او افزود که بر خلاف کمک های گذشته، این بار کمک ها مستقیماً از مجرا های حکومتی و مطابق به اولویت های آن مصرف میشود.

اما مهمترین از آن این است که حکومت افغانستان باید برای به دست آوردن کامل کمک ها، اصلاحاتی را در حکومت وارد کند که آنرا به "دوستان بین المللی" در مقابل دریافت کمک ها تعهد کرده است.

وزیر مالیه افغانستان گفت که انتظار میرود که بخش دوم این کمک برای سال جاری که یکصد میلیون دالر دیگر است نیز تا چند ماه آینده به حکومت افغانستان تحویل داده شود.

طی چهارده سال گذشته کشورهای کمک کننده که امریکا یکی از بزرگترین آن است، از موجودیت فساد و حیف و میل شدن کمک های شان در افغانستان بشدت انتقاد کرده اند. و این امرتا حدی باعث دلسردی کشور های کمک کننده نیز شده است.

اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که بخش بزرگی از کمک های جامعه جهانی برای افغانستان را موسسات تمویل کننده، حیف و میل کرده اند.

کسر بودجه افغانستان

وزارت مالیۀ افغانستان میگوید که به نظر میرسد بودجۀ ملی سال جاری ده ملیارد افغانی یا چهار در صد کسر داشته باشد.

با آنهم، اجمل عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه به صدای امریکا گفت که این کسر در بودجۀ ملی سال ۱۳۹۴نگران کننده نیست زیرا نهاد های حکومتی همه ساله نتوانسته اند بودجۀ کامل خود را مصرف کنند.

در دو ربع نخست سال جاری، تا اکنون به گونۀ اوسط ۳۶در صد بودجۀ ملی مصرف شده است که ۴۲در صد بودجۀ عادی و ۲۷در صد بودجۀ انکشافی شامل آن است.

بودجۀ سال ۱۳۹۴بالغ بر ۳۴۶.۱ میلیارد افغانی تخمین شده که از آن جمله ۲۸۳.۱ میلیار افغانی آن بودجۀ عادی و ۱۵۲ میلیارد آن بودجۀ انکشافی است.


XS
SM
MD
LG