لینک های دسترسی

Breaking News

تصویب ۵۰۰ میلیون دالر کمک بانک جهانی به افغانستان


بانک جهانی، کمک مالی بیش از ۵۰۰ میلیون دالری را به افغانستان تصویب کرد که در عرصۀ حمایت از پروژه ها به منظور رشد اقتصاد افغانستان، کمک در بهبود عرضۀ خدمات در پنج شهر و حمایت از برگشت پناهجویان از پاکستان، به مصرف خواهد رسید.

بانک جهانی روز سه شنبه گفت که شش کمک کنندۀ مالی به ارزش حدود ۵۲۰ میلیون دالر را به حکومت افغانستان "در یک برهۀ زمانی مملو از "عدم قاطعیت" کمک می کند که "خطرهای اقتصادی قابل توجهی" وجود دارند.

بانک جهانی اذعان داشته که عدم اطمینان سیاسی بر اقتصاد افغانستان تاثیر گذار بوده و وضعیت امنیتی مصارف بودجه یی آن کشور را افزایش داده است.

بانک جهانی در اعلامیه یی خود نگاشته است "این بستۀ مالی، افغانستان را در عرصۀ پناهجویان، گسترش فرصت های سکتور خصوصی برای طبقۀ فقیر، بهبود انکشاف در پنج شهر افغانستان، گسترش برق، بهبود مصئونیت غذایی و اعمار جاده های قریه ها، کمک خواهد کرد."

یک گزارش ماه می بانک جهانی حاکی از بهبود رشد اقتصادی در افغانستان بود؛اما، نه به اندازۀ که مشاغل مورد ضرورت را در مقایسه با رشد نفوس آن کشور فراهم کند.

بانک جهانی گفته است که بخش عمدۀ این بستۀ پولی که حدود ۲۰۵.۴ میلیون دالر را در بر می گیرد، برای حمایت اجتماعات متاثر شده از پناهجویان برگشته از پاکستان اختصاص خواهد یافت.

به گفتۀ بانک جهانی، ۸۰۰ هزار افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتانده شده اند که بسیاری از آنان در مناطق روستایی و دورافتاده امرار معاش می کنند.

برعلاوه، ۱۰۰ میلیون دالر، در عرصۀ اصلاحات و انکشاف تجارت برای طبقۀ فقیر؛ ۲۰ میلیون دالر برای بهبود عرضۀ خدمات در پنج شهر مرکزی ولایتی؛ ۲۹.۴ میلیون آن برای کمک در ایجاد ذخایر گندم و بهبود ذخیره سازی غله جات و ۶۰ میلیون دالر آن در عرصۀ بهبود و انکشاف برق در ولایت هرات به مصرف خواهد رسید.

XS
SM
MD
LG