لینک های دسترسی

Breaking News

محکومیت به آتش کشیدن رادیو تلویزیون زنان در کندز


آتش سوزی رادیو تلویزیون روشنی بعد از تسلط طالبان در شهر کندز

گزارشگران بدون سرحد به آتش کشیدن دستگاه رادیو تلویزیون در شهر کندز را که زنان آن را اداره می کردند، محکوم نمود.

گزارشگران بدون سرحد سوزانیدن رادیو تلویزیون زنان را درشهرکندز محکوم نموده و از سرنوشت رسانه ها و ژورنالستان درین شهر اظهار نگرانی نموده است.

دستگاه رادیو تلویزیون روشنی را طالبان بعد از آن طعمه حریق ساختند که آنها روز دوشنبه شهر کندز را در یک حرکت غافل گیرانه تسخیر نمودند، و این اولین شهریست که آنها از ۲۰۰۱ بدین سو بعد از سرنگونی رژیم شان تحت کنترول خویش در می آورند.

دربیانیه ای این گروه پشتیبان رسانه ای مستقر در فرانسه گفته شده است که قوای طالبان ساختمانهای حکومتی و دفاتر سازمانهای رسانه های محلی در کندز به شمول رادیو تلویزیون روشنی را به آتش کشیده و بسیاری از وسایل آنرا طعمه حریق ساختند.

به اساس این بیانیه ، این رسانه در اواسط دهه هشتاد هجری شمسی به فعالیت آغاز کرده و بیشتر مسایل مربوط به زنان و وضعیت زندگی آنان را تحت پوشش قرار میداد.

صدیقه شیرزی مالک ستیشن از یک محل نامعلوم دریک مصاحبه ای حمله طالبان به رادیو تلویزیون را تایید کرد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان این مطلب را که جنگجویان طالب درسرقت بانکها، دکانها و دفاتر حکومتی و غیر حکومتی دخیل اند، رد کرده آنرا تبلیغات حکومت خوانده است.

تحت رژیم طالبان در افغانستان یگانه رسانه دولتی بنام رادیو صدای شریعت فعال بود. اما از زمان سرنگونی رژیم طالبان بخش رسانه ها در افغانستان خیلی رشد کرده و از جمله دست آوردهای مهم ۱۴ سال گذشته می باشد.

به اساس معلومات گزارشگران بدون سرحد، درحدود ۱۰۰ ژورنالست در ولایت کندز که یک میلیون جمعیت دارد، کار می کند. درین ولایت پنج دستگاه رادیو، سه چینل تلویزیون و پنج اخبار فعالیت دارد.

رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان به گزارشگران بی سرحد گفته است که در حال حاضر فعالیت عادی رسانه های محلی در آنشهر متوقف گردیده و شماری از خبرنگاران در محل تجمع قوای دولتی در میدان هوایی این شهر پناه برده اند و شماری هم از شهر بیرون شده اند.

زرغونه حسن که دو رادیو را در کندوز سرپرستی می کند سوزانیدن رادیو تلویزیون روشنی را حمله به رسانه های زنان میداند.

او گفت که با ژورنالستان همکارش تماس را از دست داده است ازین سبب از سرنوشت شان نگران است.

گزارشگران بی سرحد گفت که از سرنوشت رسانه ها و چندین ژورنالست در کندز که از سه روز تا حال از آنها خبری نیست، نگران است.

XS
SM
MD
LG