لینک های دسترسی

شاگردان موسسه آموزشی و حمایه کودکان افغان از بزرگان می خواهند تا روز های تاریخی و فرهنگی کشور را به بازمانده گان شان بازتاب بدهند.

شاگردان موسسه آموزشی و حمایه کودکان افغان از بزرگان افغانستان می خواهند تا روز های تاریخی و فرهنگی کشور را به بازمانده گان شان بازتاب بدهند .

یاد بود از روز های تاریخی و فرهنگی به بارو شاگردان این موسسه وحدت ملی را بیشتر می سازد .

چگونگی شناخت و انتقال روز های تاریخی و فرهنگی به کودکان افغانستان . موسسه آموزشی و حمایه کودکان افغان جشن تفریحی را بهانه گرفته روز استقلال افغانستان را به شاگردانش معرفی می کند.

هرچند بسیاری از کودکان و نوجوانان در باره روز های تاریخی و فرهنگی کشور معلومات ندارند.
زمزمه ها و آوردن لبخند برلبان کودکان که پیش از آمدن به پرورشگاه سختی های روز گار را پشت سرگذاشته اند این جشن را رنگ و احساسی دیگر بخشیده است و در کنار این همه یاد بود از روز اسقلال افغانستان با شعر خوانی و نمایش های ورزشی ، مسئوولین این مؤسسه همچو همایش ها را یک راه مناسب برای بخاطر سپردن روز های تاریخی و فرهنگی به کودکان کشور میدانند.

موسسه آموزشی و حمایه کودکان افغان بیشتر از ۶۰۰ شاگرد دارد که از ولایت های مختلف افغانستان هستند . این شاگردان در کنار درس مکتب در بخش های ورزشی ، کامپیوتر و موسیقی آموزش می بینند. آرزو یکی از جمله این اطفال است که دوسال پیش به علت بی سرنوشتی شامل این موسسه شده است او از جنگ خسته شده و همه را به صلح دعوت میکند.
به گفتۀ مسئوولان، موسسه آموزشی و حمایه کودکان افغان این موسسه به کمک بیشتر نهاد ها و اشخاص برای تعلیم و تربیه کودکان کشور نیاز دارد
XS
SM
MD
LG