لینک های دسترسی

آغاز ثبت نام بدون حضور نامزادان ریاست جمهوری


کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان
در روز نخست ثبت نام نامزدان رياست جمهوري وشورا های ولايتی هيچ فردی برای كانديداتوری به رياست جمهوری به كميسيون مستقل انتخابات مراجعه نكرد.

هرچند 29 کاندید احتمالی ریاست جمهوری بسته های معلوماتی را از كميسيون مستقل انتخابات اخذ نموده اند اما اين كميسيون گفت كه در روز نخست ثبت نام هيچ فردی براي كانديداتوری رياست جمهوری به كميسيون انتخابات مراجعه نكرده است اما تعدادی از افراد برای كرسی شورا های ولايتی ثبت نام نموده اند.

نور محمد نور سخنگوي كميسيون مستقل انتخابات به صدای امريكا گفت: «مركز ثبت نام برای كانديدهای رياست جمهوری در دفتر اين كميسيون در كابل وبرای شورا های ولايتی در تمام ولايات امروز باز گرديده است.»

به گفته سخنگوی كميسيون مستقل انتخابات، از آغاز روز تا اخير آن هيچ فردی برای كانديد شدن به كرسی رياست جمهوری به اين كميسيون مراجعه نكرده اند.

اما وی افزود : ۷۶ تن برای نامزد شدن به كرسی هاي شورا های ولايتی در ولايات مختلف مراجعه نموده اند.

قرار معلومات سخنگوی اين كميسيون ،براي كانديد شدن به كرسی شورا های ولايتی به تعداد 868 تن بسته های معلوماتی را از اين كميسيون اخذ نموده اند.

شرايط كانديد شدن دراين دور نسبت به دور های گذشته برای نامزدهای رياست جمهوری وشوراهای ولايتی سخت تر شده است وانتظارميرود دراين دور تعداد كانديدان رياست جمهوری نسبت به دو دور قبل كمتر باشد.

روند ثبت نام كانديدان رياست جمهوری وشورا های ولايتی براي مدت بيست روز تا 16 ميزان ادامه مييايد ودراين مدت كانديدهای رياست جمهوری به دفتر كميسيون مستقل انتخابات دركابل وكانديدهای شوراهای ولايتی به دفاتر ولايتی در هر ولايت برای ثبت نام مراجعه مينمايند.

مطابق قانون انتخابات، يك كانديد رياست جمهوري بايد يكصد هزار كاپی كارت راي دهندگان ويك ميليون افغانی تضمين به كميسيون مستقل انتخابات بدهد اما كانديدهای شورا های ولايتی 600 كاپی كارت رای دهندگان را براي كانديد شدن و20 هزار افغانی را به كميسيون ضمانت بگذارند.

تعيين اعضاي كميسيون شكايات انتخاباتي

امروز با آغاز ثبت نام كانديدهای رياست جمهوری وشورا های ولايتی رييس جمهور افغانستان اعضاي كميسيون شكايات انتخاباتی را نيز تعيين نمود.

هفته قبل كميسيون گزينش لست 15 نفري را براي تعيين اعضاي كميسيون مستقل شكايات انتخاباتي به رياست جمهوري فرستاد ورييس جمهور از اين ميان عبدالستارسعادت ،ريدا عظيمي ،عزيزالله آريافر،نادر محسني وپيغمبرقل دوغن را به حيث اعضای كميسيون شكايات انتخاباتی تعين نمود.

اعضای اين كميسيون بعد از انجام مراسم سوگند در اولين جلسه شان رييس،معاون ومنشي اين كميسيون را تعيين خواهند نمود.
XS
SM
MD
LG