لینک های دسترسی

پروسه ثبت نام زندانیان برای اخذ کارت رای دهی


IEC logo

کمیسیون مستقل انتخابات از آغازثبت نام زندانیان برای اخذ کارت رای دهی واشتراک در انتخابات سال آینده خبرداد.

نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت:پروسه ثبت نام به طور سیار به تاریخ 6 میزان در قریه جات بزرگ افغانستان آغازمیگردد وبه مدت 45 روز ادامه مییابد.

وی افزود:برای زندانیان وافرادی که مریض اند ونمیتوانند برای ثبت نام به مراکزرای دهی بروند نیزبه تاریخ 6 میزان ثبت نام در زندانها وشفاخانه ها آغاز میگردد.

به گفته آقای نور،در روز رای دهی برای زندانیان د رداخل زندانها صندوق رای دهی گذاشته میشود تا به نامزد مورد نظرشان رای بدهند.

وی گفت:پروسه ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 20 قوس تکمیل میگردد وتا حال یک میلیون وچهارصد هزار تن در سرتاسرافغانستان ثبت نام نموده اند که بیشتر از چهارصد تن آن زن میباشد.

مشکلات امنیتی در روز های اخیر

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تایید نمود که در هفته های اخیرروز های دشواری را سپری نموده اند وبا مشکلات امنیتی روبروشده اند.

وی افزود:طالبان درهفته گذشته یک تن از کارمندان شانرا در کندزکشتند وپنج تن دیگر از کارمندان شان را در ولسوالی المار فاریاب ربودند که سه تن شان به وساطت بزرگان محلی رها گردید.

اما رییس کمیسیون انتخابات فاریاب روزگذشته به صدای امریکا گفته بود که طالبان چهارتن از کارمندان شانرا ربوده بود که دوتن شان که خانمها بودند به وساطت بزرگان محلی رها شدند
کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات های گذشته نیز با مشکلات امنیتی روبرو بود ودرآن انتخاباتها نیز آنها تعدادی ا کارمندان شانرا از دست دادند وشماری هم ازسوی طالبان تهدید شدند.

مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز یکی از نگرانی های این کمیسیون را بی امنی دربرخی از نقاط کشور میدانند وتاکید دارند که باید نهاد های امنیتی تا روز رای دهی امنیت را در تمامی مراکز رای دهی تامین نمایند.

از جمله 6845 مرکز رای دهی 259 مرکزآن تحت تهدید بالا امنیتی قرار دارد.
امیر حمزه احمدزی رییس کمیسیون انتخابات پکتیا گفت:در حال حاضر دراین ولایت در حدود 70مرکزرای دهی با تهدیدات امنیتی مواجه است.

اما وزارت داخله کشور گفته است که آنها تلاش مینمایند تا روز انتخابات امنیت تمامی مراکز رای دهی را تامین نمایند.
XS
SM
MD
LG