لینک های دسترسی

آخرین روز ثبت نام وافزایش کاندیدان


داکتر زلمی رسول وتیم انتخاباتی آن
در آخرین روز ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی، آمد آمد کاندیدان به کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر شده است.

از آغاز صبح امروز تا حال داکتر اشرف غنی احمدزی ،داکترزلمی رسول،حمید الله قادری،سرور احمدزی ،سردارنادر نعیم،محمد داود سلطان زوی وقیوم کرزی وگل آغا شیرزی با معاونین شان به کمیسیون مستقل انتخابات رفتند وثبت نام نمودند.

هریک این کاندیدان را تعدادی از طرف داران شان تا کمیسیون مستقل انتخابات همراهی مینمودند .

داکتر اشرف غنی احمدزی با تیم انتخاباتی اش صبح امروز در حالیکه تعدادی زیادی از طرفدارانش وی را بدرقه میکردند به کمیسیون مستقل انتخابات رفت وثبت نام نمود .

د رجمع همراهان داکتر اشرف غنی احمدزی آقای حنیف اتمر رهبر حزب حق وعدالت افغانستان ،معین مرستیال،ظاهر قدیر واسدالله سعادتی ،نیز حضور داشتند .

معاون اول آقای احمدزی جنرال عبدالرشید دوستم از قوم ازبک ومعاون دومش محمد سرور دانش ازقوم هزاره است که از سوی کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور کرزی ورهبر حزب وحدت اسلامی حمایت میشود .

آقای احمدزی بعد تکمیل پروسه ثبت نام با اطمینان کابل به خبرنگاران گفت: "من مطمین هستم که در انتخابات کامیاب میشوم ورقبای سیاسی ام را در حکومت ملی دعوت میکنم وآنها را نیز جا میدهم."

داکتر اشرف غنی احمد زی ،در دور گذشته ریاست جمهوری نیز خود را کاندید نموده بود اما نتوانست که برنده گردد .

وی افزود: حاضر است با رقبای سیاسی اش که خود را کاندید نموده اند در 34 ولایت کشور به مناظره بپردازد.

آقای احمدزی گفت:"همدیگر پذیری پالیسی من است وسیاست حذف را دفن میکنم وبرای هر افغان مساوات میخواهم واصلاحات ما عجولانه نیست بلکه گامهای تدریجی برمیداریم ."

اشرف غنی احمدزی ریییس کمیسیون پروسه انتقال مسوولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود اما به دلیل داخل شدن به کارزار انتخاباتی از سمت اش کنار رفت.

ثبت نام اولین وزیر کابینه کرزی
داکتر زلمی رسول وزیر اسبق وزارت خارجه نیز با تیم انتخاباتی اش بعد از ظهر امروز به کمیسیون مستقل انتخابات رفت وثبت نام نمود .

احمدضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان ومعاون اسبق رییس جمهور کرزی معاون اول وخانم حبیبه سرابی والی اسبق بامیان معاون دوم آقای زلمی رسول میباشد .

آقای زلمی رسول نیزبعد از ثبت نام تاکید کرد که در صورت برنده شدن برای تامین صلح ومصالحه ،تحکیم وحدت ملی ،تامین امنیت ،حقوق زنان وجوانان تلاش خواهد نمود.

وی ضمن تاکید به حفظ روابط دو جانبه میان کشور های همسایه گفت :دست آوردهای ده سال گذشته کشورش را حفظ مینماید .
آقای رسول دو روز قبل از سمت وزارت خارجه استعفا داد وی قبل از آن رییس شورای امنیت ملی افغانستان بود.

دور کردن جنگسالاران از حکومت

در لحظات اول آخرین روز ثبت نام ،سرور احمدزی نخستین کسی بود که با داکتر عبدالرحمان معاون اول وانجینر کبیر قریشی معاون دومش به کمیسیون مستقل انتخابات رفت وثبت نام نمود.

آقای سرور احمدزی بعد از تکمیل نمودن پروسه ثبت نام به خبرنگاران گفت:"در حکومت فعلی هشتاد فیصد جنگ سالاران وجود دارد اما من در صورت برنده شدن حکومت را از موجودیت جنگسالاران پاک مینمایم ."

آقای احمدزی افزود:برضد جنگ وفساد اداری در کشور مبارزه خواهد کرد .

وی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نیز خود را کاندید نموده بود اما آرای بیشتر دریافت نکرد وبرنده نشد.

آقای سرور احمدزی از سالیان متمادی به اینطرف در کشورامریکا زندگی میکند .

تا حال سه تن از قوم احمدزی کاندیدان ریاست جمهوری اند

حمید الله قادری نیز با تیم انتخاباتی اش به کمیسیون مستقل انتخابات رفت وثبت نام نمود،محمد عارف بره کی معاون اول وحمیرا حقمل معاون دوم آقای قادری میباشد .

به همین ترتیب سردادر نادرنعیم از خانواده محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان نیز با تاج محمد اکبر به حیث معاون اول وعزیزالله پیام منحیث معاون دوم برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نمود.

قیوم کرزی برادر حامد کرزی رییس جمهور افغانستان با وحید الله شهرانی به حیث معاون اول ومحمد ابراهیم قاسمی منحیث معاون دوم به کمیسیون مستقل انتخابات رفتند وثبت نام کردند .

محمد داود سلطان زوی همراه با احمد سعیدی معاون اول وکاظمه محقق به حیث معاون دوم ثبت نام نمودند .

گل آغا شیرزی والی اسبق ننګرهار نیز با سید حسین عالمی بلخی به حیث معاون اول ومحمد هاشم زارع به حیث معاون دوم ثبت نام کردند .

با رفتن این شش تن به کمیسیون مستقل انتخابات تعداد کاندیدان ریاست جمهوری به ۱۷تن رسید اما تا حال هیچ زنی خود را کاندید نکرده است .

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به تعداد 72 تن بسته های معلوماتی ریاست جمهوری را به شمول سه زن دریافت کرده اند .

ثبت نام کاندیدان شورا های ولایتی وریاست جمهوری به تاریخ 25 سنبله آغاز وامروز آخرین روزآن است .

کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که مدت ثبت نام تمدید نمیگردد اما تعدادی کاندیدانی که برای ثبت نام آمده اند ممکن پروسه ثبت نام آنها تا ناوقت روز ادامه یابد .

عدم مداخله کارمندان ومقامات دولتی در امور انتخابات

حامد کرزی رییس جمهور کشور امروز با صدور یک فرمان سه ماده یی از مقامات وکارمندان دولت خواسته تا د رامور انتخابات مداخله نکنند وتا ختم این پروسه کاملا بیطرف باقی بمانند .

در خبرنامه اداره امور آمده است که به اساس این فرمان اگر کارکنان دولتی در امورانتخاباتی مداخله نمایند ودر مورد شان اسناد موثق وجود داشته باشد ،به نهاد های عدلی وقضایی معرفی میگردند.

اما د رفرمان ذکر شده است که در صورت خواست کمیسیون مستقل انتخابات همه کارمندان دولت مکلف اند تا با این کمیسیسون همکاری نمایند .

دراین فرمان آمده است که کارمندان دولت از اعمال نفوذ برای رای دهندگان به سبب اظهار یا افشای رای آنها یا وادار ساختن آنها به رای دادن یک کاندید مشخص ویا ارتکاب هرنوع عملی که موجب اخلال آزادی ،سری بودن ومستقیم بودن آرای رای دهندگان گردد ،خود داری نمایند.

اجتناب از معرفی اشخاص به کمیسیون انتخابات برای استخدام،جلوگیری از دادن تحفه به کارمندان انتخابات،اجتناب از داخل شدن به مراکزرای دهی وشمارش آرا با اسلحه ومحافظین،اشراک نکردن در مبارزات انتخاباتی در وقت رسمی،حفظ معلومات انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات وامتناع از نشر ویا ارایه آن به کاندید،حزب ویا ایتلافی سیاسی از موارد دیگر این فرمان میباشد که باید کارمندان دولت آنرا در نظر بگیرند .
XS
SM
MD
LG