لینک های دسترسی

Breaking News

نبود کارمند زن در برخی از ولسوالیها


ارشیف
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هنوز هم با کمبود کارمند زن در برخی از ولسوالیها مواجه اند.

نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنای صدای امریکا گفت:" ما تا حدی زیاد توانستیم که دربسیاری از ولسوالیها کارمندان زن ر ا به کمک نهاد های مختلف استخدام نماییم اما متاسفانه هنوز هم در برخی از ولسوالیها خانمها حاضر نمیشوند که به حیث کارمند انتخاباتی کارنمایند."


وی افزود:دربرخی از ولسوالیها وقریه های محدود هنوز هم کارمند زن وجود ندارد ومشکلات امنیتی ،فرهنگی وعنعنات در برخی از مناطق سبب شده تا زنان حاضر نگردند با این روند بپیوندند .

اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون راه های حل را جستجو کرده ومیکانیزمی را ایجاد نموده که نتیجه مثبت در برخی از ولسوالیها نیز داده است .

به گفته وی ،یکی از موارد،استخدام دو تن از یک خانواده برای مرکز ثبت نام بخش زنان ومردان بود که در برخی از مناطق زنان با حضور محرم شان که درمرکزمردانه کار میکنند ،حاضر به کار شدند .

اما آقای نورافزود که دربرخی از ولسوالیها وقریه جات که هنوز هم خانمها حاضر نشده اند این کمیسیون از متنفذین قوم وموسفیدان کمک خواسته تا این روند راپیش ببرند زیرا زنان با موجودیت این افراد مشکلی ندارند.

سخنگوی کمیسیون انتخابات نبود کارمند زن را در برخی از ولسوالیها یک چالش خواند اما گفت با اساس میکانیزم ایجاد شده ارقام اشتراک زنان در پروسه ثبت نام به حیث کارمند در حال تغیر است .

این درحالیست که قبلا شماری از اعضای شورای ملی ونهاد های جامعه مدنی از نبود کارمند زن در برخی از ولسوالیها ابراز نگرانی نموده وگفته بودند که اگر در تمام مراکز ثبت نام ورای دهی کارمند زن استخدام نشود ممکن در بسیاری از مناطق زنان حاضر به گرفتن کارت رای دهی ورای دادن در روز انتخابات نگردند.

مشکل امنیتی مانع روند ثبت نام

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که یکی از چالشهای بزرگ برای ثبت نام افراد واجد شرایط مشکل امنیتی است وبه همین دلیل این کمیسیون هنوز هم در پنج ولسوالی چهارولایت نتوانسته که مراکز ثبت نام را بازنماید.

به گفته وی،هنوزهم درولسوالی کاکرزابل،ولسوالیهای بغران ودیشو هلمند،ولسوالی ناوه غزنی وولسوالی الاسای در کاپیسا این کمیسیون موفق به باز کردن مراکز ثبت نام نشده است .

وی گفت :ولسوالی نیکه پکتیکا نیز با چنین مشکل مواجه بود اما این کمیسیون در این اواخرتوانست تا در مربوطات این ولسوالی نیز مراکز ثبت نام را ایجاد نماید.

سخنگوی کمیسیون انتخابات افزودکه در نشست که دو روز قبل این کمیسیون با کمیسیون ارزیابی وضعیت امنیتی داشت این نگرانی ها را با آنها در میان گذاشت تا امنیت دفاتر انتخابات،مراکزتوزیع کارت رای دهی ،امنیت کارمندان انتخاباتی ومردم تامین گردد.

اما گفته میشود که در برخی از ولسوالیها وقریه ها کارمندان سیار ثبت نام نرفته تا مردم کارت اخذ نمایند ، سخنگوی انتخابات درمورد گفت:" کارمندان ما در هرقریه وده نمیروند ،فقط در دهات بزرگ میروند وافراد واجد شرایط رای دهی قریه های کوچک نیز به قریه های بزرگ برای ثبت نام خواسته میشوند."

روند ثبت نام افراد واجد شرایط به تاریخ ۵ جوزا آغاز والی ۲۰ عقرب ادامه مییاید.

از آغاز روند ثبت نام تا حال درحدود ۲.۷ میلیون تن افراد واجد شرایط ثبت نام کرده که در حدود یک میلیون آن زنان میباشد.

در میان گذاشتین چالشهای انتخاباتی با رییس جمهور

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات وشکایات انتخاباتی روزگذشته مشکلات تخنیکی،لوژیستیکی وامنیتی خود را وآمادگیها برای انتخابات آینده را با حامد کرزی رییس جمهور کشور درمیان گذاشتند وروی آن بحث نمودند .
آقای کرزی گفت:آینده وثبات کشور بستگی به انتخابات سال آینده دارد .

وی به اعضای این دو کمیسیون تاکید کردکه وظایف شانرا با صلاحیت وآزادی مطلق وعاری از هرگونه مداخلات داخلی وخارجی انجام دهند.

در این جلسه فیصله گردید تا امروز جلسه ای به اشتراک وزرای داخله،مالیه،رییس عمومی امنیت ملی،رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وروسای کمیسیونهای مستقل انتخابات وشکایات انتخاباتی برای بحث روی حل مشکلات امنیتی وبودجوی این دو کمیسیون در ارگ برگزار گردد .
XS
SM
MD
LG