لینک های دسترسی

اعلام لست نهایی کاندیدان هنوز هم معلوم نیست


ارشیف

کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که بررسی روی اسناد کاندیدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی هنوز هم ادامه دارد .

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای امریکا گفت:تا چند روز آینده لست نهایی اعلام میگردد اما وی تاریخ دقیق آنرا مشخص نکرد .

به گفته وی ،نام تعدادی از کاندیدان احتمالی از لست حذف ونام شماری از کاندیدان حذف شده شامل لست خواهد شد .

اما ریدا عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای امریکا گفت: بررسی اسناد کاندیدا های ریاست جمهوری به اساس اعتراضات آنها تا دو ساعت دیگر تمام میشود واز کاندید های شورای ولایتی تا فردا پیش از چاشت تکمیل میگردد .

وی افزود: ممکن لست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری وشورا های ولایتی فردا بعد ازظهر ویا پس فردا اعلام گردد .

خانم عظیمی گفت :"ما نتیجه بررسی ها وتصمیم این کمیسیون را به کمیسیون مستقل انتخابات میفرستیم وبعد نتیجه بررسی های خود را اعلام مینماییم ."

به گفته وی ،هیت ده نفری که از روز جمعه به این طرف روی اسناد کاندیدان ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات در حضور کاندیدان ویا نماینده های آنها کار میکنند تا ساعاتی بعد کارش را تکمیل مینماید .

معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود:کمیسیون شکایات انتخاباتی اینبار ساحه را برای کاندیدان رد شده بسیار وسیع ساخته وآنها میتوانند که عملا کار هیت را روی بررسی اسناد شان در کمیسیون با اسناد دست داشته شان نظارت کنند وببینند .

وی گفت :"نام کسی شامل لست میگردد که اسناد کامل را به کمیسیون ارایه کرده باشد واعتراضات شان به اساس بررسی های شان به جا باشد اما هنوز پیش از وقت است که بگویم نام چه کسی داخل لست واز چه کسی از لست بیرون میشود ."

اما خانم عظیمی خاطر نشان ساخت که این کمیسیون نهایت دقت به خرچ داده است تا حق کسی تلف نگردد .

قرار بود کمیسیون شکایات انتخاباتی نتیجه بررسی ها ولست نهایی را به تاریخ 25 عقرب اعلام نماید اما به دلیل بررسی شفاف از این پروسه این کمیسیون نتوانست که بررسی هایش را تکمیل نماید .

کمیسیون مستقل انتخابات نیز قبلا گفته بود که تاخیر در اعلام لست نهایی تاثیری روی روند بعدی انتخابات نخواهد داشت وآنها تلاش مینمایند تا این خالیگاه را پر نمایند .

برای انتخابات ریاست جمهوری 27 تن خود را کاندید نموده بودند که نام 17 تن آنها به دلیل عدم تکمیلی اسناد وکاپی کارتهای رای دهی، تابعیت واسناد تحصیلی از لست ابتدایی حذف گردیده وفقط ده تن شامل لست کاندیدان ابتدایی گردیده است .

اما این کاندیدان با شکایت به کمیسیون شکایات انتخاباتی وارایه اسناد شاکی اند که مشکل در اسناد وکاپی کارتهای های آنها نه بلکه مشکل درسیستم تخنیکی کمیسیون بوده که نتوانسته است کارت های آنها را شناسایی نماید .

کمیسیونهای شکایات انتخاباتی ومستقل انتخابات نیز تایید نمودند که یک تعداد کارتها که از دوره اول ریاست جمهوری وپارلمانی به مردم توزیع شده در سیستم کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نیست وسیستم این کمیسیون نتوانسته آنرا شناسایی نماید .

به اساس معلومات کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیشتر از 600 مورد شکایت را از کاندیدان ریاست جمهوری ،شورا های ولایتی ومردم درمورد کاندیدان احتمالی دریافت نموده اند که به تمام این شکایات رسیدگی صورت گرفته است .
XS
SM
MD
LG