لینک های دسترسی

زنان خبرنگارمورد اذیت و آزار قرار میگیرند


قرار تحقیقی جدیدی که از جانب دو سازمان رسانه ای بزرگ انجام شده است، نشان میدهد که تقریبآ دو درسه خبرنگاران زن که درین نظر سنجی شرکت نموده بودند، گفته اند که در جریان کار خبرنگاری مورد تهدید و ارعاب، اذیبت و آزار قرار گرفته اند.

اکثریت این واقعات د رمحل کار آنها اتفاق افتاده است که برای مدیران ذکور و با همکاران مرد کارمیکنند. این نظر سنجی ازجانب انستیتوت بین المللی مصونیت خبرنگاری و بنیاد بین المللی زنان خبرنگار انجام شده است.

بیشتر از نیم میلیون تن زنان که مورد اذیت قرار گرفته اند صدمه روانی دیده اند و بیشتر آنها درینمورد خبرنداده اند.

هنا ستورم، مدیرانستیتوت بین المللی مصؤونیت خبرنگاران میگوید "ما موقع که درمورد مصونیت رسانه ای حرف میزنیم، ما اکثرآ فکرمیکنیم که مصونیت در نقاط جنگ، نارآمی های داخلی، و مصیبت های طبیعی است، اما ما تا چی حدی فکرمیکنیم کاردر دفتر یک محیط خصمانه برای زنان است؟

خانم ستورم علاوه نمود که سروی تکان دهنده نشان میدهد که زنان خبرنگار اکثرآ درمحیط کاری شان نیز مورد خطر قرار میگیرند با خطر مواجه اند. آنها ازطرف همکاران هدف قرار میگیرند بخاطریکه آنها با اعتماد برهرفردی شکست خورد ه اند. خشونت و آزاری که آنها مواجه میشوند بطور گسترده خبر داده نمیشود و بدون مجازات باقی میماند.

قرار این سروی که از ماه جولای الی نوامبر سال 2013انجام شده است درآن 958 تن جواب داده اند و 875 نفر آن زنان بوده اند. بیشتر از صد زن گفته است که آنها مورد خشونت جسمی بشمول تجاوز و تهدید با تفنگ قرار گرفته اند. برای پولیس فقط یک ربع این حوادث را خبر داده شده است.

حدود 279 خبرنگار زن در محیط کاری مورد اذیت جنسی قرار گرفته اند. انواع اذیت خبرنگاران زن هحچون تبصره نژادی، اذیت بخاطرسن و سال، مذهب، عضویت سیاسی و تجاری نیز گزارش شده است.

در نتایج این نظر سنجی آمده است که سوء استفاده از قدرت، شفاعی و نوشته، وارعاب جسمی، تهدید شخصی، بی اعتباری انواع تجارب معمولی بوده اند.
اکثریت مرتکبین این جرایم طبقه ذکور بوده اند که شامل همکاران، مقامات حکومتی، پولیس و مصاحبه کننده گان بوده اند. دربین زنان ایمیل صد و شصت تن هک شده و یا از آن نظارت شده است.

بیشتر از دوصد و شصت زن گفته اند که کارفرمایان برای آنها هیچ نوع تعلیمات، حمایت معنوی، مشاورت برای مبارزه با اذیت و خشونت درنظر نگرفته اند.

گزارش از بنیاد توماس رویترز
گرداننده ژیلا ناصری
XS
SM
MD
LG