لینک های دسترسی

Breaking News

شورای وزیران: آرای مردم محافظت گردد


ارشیف
شورای وزیران به ریاست حامد کرزی، رئیس جمهور کشور از کمیسیونهای انتخاباتی خواست تا از آرای پاک افغانها محافظت نمایند.

در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران، اعضای این شورا از نقش نیروهای امنیتی در تامین انتخابات ستایش نموده و آنرا قدم مهم در راه مسلکی شدن نیروهای امنیتی خواندند.

دراین جلسه از پوشش انتخابات توسط رسانه نیز تمجید به عمل آمد و این شورا فضای هماهنگی را که ناشی از نقش مثبت رسانه ها، فداکاری نیروهای امنیتی و تصمیم قاطع مردم برای تعین سرنوشت آینده شان با استفاده از پروسه های دموکرایتک در روز انتخابات ایجاد گردیده بود، عوامل مهم برای کامیابی این پروسه خواند.

شورای وزیران از کمیسیونهای انتخاباتی خواست که با توجه به اعتماد مردم و قربانی های آنها ونیروهای امنیتی از آرای پاک مردم محافظت نمایند.

اعضای شورای وزیران از این کمیسیونها خواستند تا شکایات روز رای دهی و تخطی های انتخاباتی را مطابق به اصول و قوانین انتخاباتی رسیده گی نمایند.

دراین جلسه از نامزدان ریاست جمهوری وطرفداران شان خواسته شده تا نتایج انتخابات را به حوصله مندی نظارت نمایند وبا این پروسه با در نظرداشت منافع کشور برخورد نمایند ونگذارند که دشمنان صلح وآرامش این کشور باعث ربودن رفای مردم گردند.

مطابق به تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ١١ سرطان ونتایج نهایی به تاریخ ٣١ سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد.
XS
SM
MD
LG