لینک های دسترسی

ادعای دست برد به برخی از صندوقهای تیم احمدزی


ارشیف

تیم اشرف غنی احمدزی ادعا دارد که دربرخی از صندوقهای این تیم دریکی از گدامها دست برد صورت گرفته است اما کمیسیون مستقل انتخابات آنرا به شدت رد مینماید.

محمد داود سلطان زوی، مسوول تیم تخنیکی اشرف غنی احمدزی گفت که شب گذشته به تعداد ۱۴صندوق آنها در یکی از گدامها دست زده شده است.

او افزود که این تیم اسناد و تصاویر دارند که این صندوقها از ولایات به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به صورت درست و مکمل آن رسیده بود.

آقای سلطان زوی گفت "ما میدانیم که کدام صندوق درچه وضعی قرار دارد وحین انتقال از ولایات چه صدمه دیده و کدام صندوق قفل آن خراب است و اگر کسی دست به این صندوقها بزند همه آن فهمیده میشود و این صندوقها دست زده شده است."

او گفت که دراین مورد نمیدانند که صندوق ها توسط که ها دست خورده است .

مسوول تیم تخنیکی احمدزی افزود که این موضوع را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته اند و کمیسیون در این مورد اقدام خواهد کرد.

به گفته سلطان زوی، بیشتر این صندوقها از ولایت بغلان است و یک تعداد آن از یک ولایت دیگر نیز میباشد.

ظاهر اغبر، از تیم تخنیکی عبدالله عبدالله در این مورد گفت "تیم تحول وتداوم در روز های اخیر این مشکل را دیده اند و متوجه شده اند و ما دو ماه قبل دیده بودیم و ما اطلاعات دقیق و بالاتر از این دست کاریها داریم و دست کاریها به خاطر پوشاندن رای پاک از ناپاک حالی هم جریان دارد و کار میکنند."

او افزود که کمیسیون مستقل انتخابات باید در مورد ادعای تیم اشرف غنی احمدزی مبنی به دست کاریها در صندوقهای رای دهی، پاسخگو باشد.

به گفته آقای اغبر، دراین مورد باید ناتو هم پاسخگو باشد که در حضور داشت آنها که امنیت این گدامها را میگیرند چطور در صندوقها دست برد صورت گرفته است.

اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دست برد به صندوقهای یکی از گدامها در این کمیسیون را به شدت رد نمود.

نور محمد نور، به خبرنگاران گفت که امنیت این گدامها از سوی نیروهای ناتو و ایساف گرفته میشود و در حضور تیم های انتخاباتی، گدامها مسدود و روز بعدی دوباره باز میگردد.

او افزود که دراین گدامها و کمیسیون تنها کمره های کمیسیون نه بلکه به اساس پیشنهاد ملل متحد کمره های ناتو ایساف نیز در این کمیسیون وجود دارد.

آقای نور، گفت هر کس و یا هر تیمی که اسنادی در دست داشته باشند میتوانند که آنرا با ملل متحد واین کمیسیون در میان بگذارند.

او افزود که در جلسه عصر امروز در این مورد با تیم های تخنیکی نامزدان بحث صورت میگیرد در صورتیکه اسناد موثق وجود داشته باشد.

آقای نور گفت"اینکه یکی از کارمندان این کمیسیون در هنگام شب به داخل گدام شده ودر صندوقهای تغییراتی را آورده از حقیقت دور است زیرا از طرف شب امنیت تمام گدامها از سوی نیروهای ناتو ایساف گرفته میشود ونیرو های امنیتی افغان نیز از ساحه دور میباشد وکاملا بی اساس است."

نظارت جدی ملل متحد از روند تفتیش و شمارش مجدد

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که روند تفتیش و باز شماری آرای ۶۰۰ صندوق رای دهی توسط این کمیسیون با نظارت جدی ملل متحد ادامه دارد.

او گفت که این روند به سرعت پیش میرود وروز گذشته زیادترین صندوقها نسبت به روز های گذشته تفتیش گردیده است.

آقای نور افزود که از روز گذشته تا حال به تعداد ۳۷ صندوق از جمله ۶۰۰ صندوق رای دهی شمارش مجدد گردیده است.

به گفته آقای نور، روز گذشته به تعداد ۸۵۳ صندوق تفیش و شمارش مجدد گردیده که بالاترین ارقام از شروع این روند میباشد.

آقای نور، افزود که از آغاز روند شمارش تا حال به تعداد ۱۰۲۳۱ صندوق رای دهی که ۴۵ فیصد صندوقها را تشکیل میدهد، تفتیش شده است.

او گفت که داخل کردن چک لست ها به سیستم جمع آوری نتایج ادامه دارد وزمانیکه یک مقدار زیاد چک لست ها به این سیستم داخل گردد،بعد از آن این کمیسیون نتیجه آنرا با رسانه ها درمیان خواهد گذاشت.

سخنگوی کمیسیون انتخابات افزود که بعد از طی هشت مرحله اگر مواردی مشکل داشت که به ابطال برود کمیسیون در جلسات علنی در حضور ناظرین و مشاهدین و رسانه ها درمورد آن تصمیم میگیرد و نتیجه آن با مردم شریک ساخته میشود.

اما وی گفت که روند ابطال آرا آغاز نگردیده است بلکه داخل کردن چک لست ها به سیستم جمع بندی نتایج آغاز گردیده است.

کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز خواست تا نتایج شورا های ولایتی آن تعداد از ولایاتی را که گزارشات آن تکمیل گردیده است به این کمیسیون بفرستد تا در سیستم تطبیق گردید و هر چه زودتر نتایج نهایی شوراهای ولایتی هم اعلام گردد.

XS
SM
MD
LG