لینک های دسترسی

Breaking News

در قزغزستان جوانان به محکمه عالي هجوم بردند تا اعتراض کنندگان رقيب   در آن محکمه را   بيرون کنند  


شاهدان در بشکک پايتخت قرغزستان ميگويند چندين صد جوان براي بيرون راندن اعتراض کنندگان رقيب که از ماه اپريل بدين سو محکمه عالي را اشغال کرده اند، بدانجا هجوم بردند. اين جمعيت دروازه ها و پنجره ها را درهم شکستند و با مقاومت اندک پليس مواجه شدند. فعالين که مجبور ساخته شدند از عمارت فرار نمايند حاميان سياستمداراني بودند که از جانب محکمه عالي براي اشتراک در اتنخابات پارلماني در اوايل سال جاري فاقد شرايط لازم، خوانده شده بودند. اما شکايات روي تقلب در مراکز راي دهي به شورش هايي انجاميدکه عسکر اقايوف رئيس جمهور وقت را در ماه مارچ از قدرت بر انداخت و او بروسيه فرار کرد. گروه جوانان که ميگفتند محکمه عالي را آزاد ساختند ميگويند آنها اعضاي يک جنبش مردمي هستند که براي اعاده امنيت بعد از انقلاب ماه مارچ، سازمان داده شدند.

XS
SM
MD
LG