لینک های دسترسی

در قزغزستان جوانان به محکمه عالي هجوم بردند تا اعتراض کنندگان رقيب   در آن محکمه را   بيرون کنند  


شاهدان در بشکک پايتخت قرغزستان ميگويند چندين صد جوان براي بيرون راندن اعتراض کنندگان رقيب که از ماه اپريل بدين سو محکمه عالي را اشغال کرده اند، بدانجا هجوم بردند. اين جمعيت دروازه ها و پنجره ها را درهم شکستند و با مقاومت اندک پليس مواجه شدند. فعالين که مجبور ساخته شدند از عمارت فرار نمايند حاميان سياستمداراني بودند که از جانب محکمه عالي براي اشتراک در اتنخابات پارلماني در اوايل سال جاري فاقد شرايط لازم، خوانده شده بودند. اما شکايات روي تقلب در مراکز راي دهي به شورش هايي انجاميدکه عسکر اقايوف رئيس جمهور وقت را در ماه مارچ از قدرت بر انداخت و او بروسيه فرار کرد. گروه جوانان که ميگفتند محکمه عالي را آزاد ساختند ميگويند آنها اعضاي يک جنبش مردمي هستند که براي اعاده امنيت بعد از انقلاب ماه مارچ، سازمان داده شدند.

XS
SM
MD
LG