لینک های دسترسی

يک گروه نا معلوم مسئوليت بم گذراي هفته گذشته در  را ادعا کرده است


يک گروه نامعلوم که خود را( مبارزه انقلابي) ميخواند مسئوليت انفجار هفته گذشته در خارج وزارت کارو گارگر يونان را در مرکز آتن ادعا کرده است . پليس ميگويد ، بم در نزديک يک زباله داني انفجار کرد وشيشه هاي کلکين هاي عمارت را پارچه پارچه ساخت اما جراحاتي را باعث نشد. يک بيانيه که به روزنامه يوناني (پونتيکي) تسليم داده شده ، اين انفجار را در واکنش به مشي اصلاحات کارگري حکومت خوانده است . بيانيه همچنان مسئوليت يک انفجار بم در ماه اکتوبر را ادعا ميکند که هدف آن بس هايي بود که قواي امنيتي را به يک زندان آتن حمل مينمود. اين گروه در گذشته مسئوليت حملات بر يک مجتمع منازل و دفاتر يک موسسه مالي امريکا بنام ستي بنک در آتن را ادعا کرده بود. وزير اداره عامه يونان بم گذران رامانند دهشت افگنان محکوم نموده تعهد نمود که آانها را به عدالت خواهد کشانيد.

XS
SM
MD
LG