لینک های دسترسی

امروز چهار تن در هسپانيه  مورد حمله  گاوميش ها  قرارگرفتند


چهار تن در هسپانيه امروز در دوش عنعنوي سالانه گاو ها در شهرشمالي پامپلوناي هسپانيه با شاخ مورد اصابت قرار گرفتند . مامورين ميگويند يک مرد ۲۴ ساله دو بار با شاخ گاو مورداصابت قرارگرفت و با بر داشتن زخم هاي کاري در در شفاخانه بستري شد . هزار ها تن از اطراف جهان براي تماشاي دوش سالانه گاو ها و شرکت در ضيافت هاي شب هنگام بمناسبت اين رويداد وارد آن شهر هسپانيه شده اند . ارنست هنينگوي نويسنده شهير امريکائي در ناول مشهوور « آفتاب نيز طلوع مي کند » به اين واقعه سالانه در هسپانيه ، که يک هفته تمنام ادامه مي يابد و از صد ها سال بدين سو در اعزاز از يک شخص روحاني شهر پامپلونا برگذار مي گردد، شهرت بين المللي داد .
XS
SM
MD
LG