لینک های دسترسی

Breaking News

ملک فهد پادشاۀ عربستان سعودي بخاک سپرده شد.


ملک فهد، پادشاۀ فقيد عربستان سعودي به تعقيب مراسم سادۀ تشييع جنازه باشتراک سران دول مسلمان از سراسر جهان در يک قبر بدون نام و نشان بخاک سپرده شد. اين حکمرواي ديرينۀ عربستان سعودي که گفته ميشد هشتاد و چند ساله بود بروز دوشنبه در رياض وفات يافت.

تلويزيون عربستان سعودي نشان داد که يک تعداد زياد مردم در مراسم تدفين ملک فهد در قبرستان العود اشتراک کردند.

بموجب مذهب وهابي عربستان سعودي، به رهبران غير مسلمانان اجازه داده نشد در مراسم تدفين اشتراک کنند.

رهبران غربي و شخصيت هاي ديگر بشمول دک چيني، معاون رياست جمهوري ايالات متحده امروز و فردا در رياض اداي احترام خواهند کرد.

عبدالله وليعهد سابق، برادر ملک فهد که بحيث پادشاه تعيين شد، رهبري مراسم تشييع جنازه را بعهده داشت. پادشاۀ جديد از سال ۱۹۹۵ باينطرف که ملک فهد به سکتۀ مغزي دچار شده بود، عملاً رهبري کشور را بعهده داشت.ملک فهد پادشاۀ عربستان سعودي بخاک سپرده شد.ملک فهد، پادشاۀ فقيد عربستان سعودي به تعقيب مراسم سادۀ تشييع جنازه باشتراک سران دول مسلمان از سراسر جهان در يک قبر بدون نام و نشان بخاک سپرده شد. ملک فهد پادشاۀ عربستان سعودي بخاک سپرده شد.اين حکمرواي ديرينۀ عربستان سعودي که گفته ميشد هشتاد و چند ساله بود بروز دوشنبه در رياض وفات يافت.

تلويزيون عربستان سعودي نشان داد که يک تعداد زياد مردم در مراسم تدفين ملک فهد در قبرستان العود اشتراک کردند.

بموجب مذهب وهابي عربستان سعودي، به رهبران غير مسلمانان اجازه داده نشد در مراسم تدفين اشتراک کنند.

رهبران غربي و شخصيت هاي ديگر بشمول دک چيني، معاون رياست جمهوري ايالات متحده امروز و فردا در رياض اداي احترام خواهند کرد.

عبدالله وليعهد سابق، برادر ملک فهد که بحيث پادشاه تعيين شد، رهبري مراسم تشييع جنازه را بعهده داشت. پادشاۀ جديد از سال ۱۹۹۵ باينطرف که ملک فهد به سکتۀ مغزي دچار شده بود، عملاً رهبري کشور را بعهده داشت.ملک فهد پادشاۀ عربستان سعودي بخاک سپرده شد.ملک فهد، پادشاۀ فقيد عربستان سعودي به تعقيب مراسم سادۀ تشييع جنازه باشتراک سران دول مسلمان از سراسر جهان در يک قبر بدون نام و نشان بخاک سپرده شد. ملک فهد پادشاۀ عربستان سعودي بخاک سپرده شد.اين حکمرواي ديرينۀ عربستان سعودي که گفته ميشد هشتاد و چند ساله بود بروز دوشنبه در رياض وفات يافت.

تلويزيون عربستان سعودي نشان داد که يک تعداد زياد مردم در مراسم تدفين ملک فهد در قبرستان العود اشتراک کردند.

بموجب مذهب وهابي عربستان سعودي، به رهبران غير مسلمانان اجازه داده نشد در مراسم تدفين اشتراک کنند.

رهبران غربي و شخصيت هاي ديگر بشمول دک چيني، معاون رياست جمهوري ايالات متحده امروز و فردا در رياض اداي احترام خواهند کرد.

عبدالله وليعهد سابق، برادر ملک فهد که بحيث پادشاه تعيين شد، رهبري مراسم تشييع جنازه را بعهده داشت. پادشاۀ جديد از سال ۱۹۹۵ باينطرف که ملک فهد به سکتۀ مغزي دچار شده بود، عملاً رهبري کشور را بعهده داشت.

XS
SM
MD
LG