لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز حملات مجدد شورشيان قبل از روز استقلال  در هند


شورشيان جدايي طلب در يکي از يک سلسله حملات قبل از تجليل از روز استقلال هند بروز ۱۵ آگست، يک خط آهن را درشمالشرق هند منفجر ساخته و يک نفر را مجروح ساخته اند. مقامات ميگويند اين انفجار بم خدمات خط آهن بين يک منطقه دور افتاده در شمال شرق ايالات آسام وساير مناطق هند را مختل ساخت اما اين خدمات بزودي اعاده گرديد. مامورين گمان ميبرند که جدايي طلبان غيرقانوني اعلام شده که بنام جبهه متحد آزادي بخش آسام ياد ميشود شايد مسئول اين حملات باشد. اين گروه يکي از چندين گروه شورشيان است که بخاطر يک موطن آزاد در آسام مبارزه ميکنند. همچنان اين هفته شورشيان به يک ايستگاۀ بس ويک ماموريت پليس حمله نموده حد اقل ۱۵ نفر را زخمي نمودند. مامورين ميگويند گروه هاي شورشي اکثراً بحملات شان را قبل از روز استقلال هند شدت ميبخشند.

XS
SM
MD
LG