لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزي رئيس جمهورافغانسان  و من موهن سينگ صدراعظم هند،  ازپاکستان تقاضا کرده اند به مساعي مشترک شان  براي مبارزه عليه دهشت افگني  در منطقه بپيوندد


دو رهبر اين آزورمندي شانرا امروز يکشنبه در جلسه اي درکابل ابراز کردند . سينگ اولين رهبر هند است که در تقريباً سي سال اخير از افغانساتن بازديد مي کند . حامد کرزي و منموهن سينگ همچنان از پاکستان تقاضا نموده اند يک ر اه تجارتي را در خاک خود باز کند تا مواد ارسالي هند بتواند به افغانستان مواصلت کند . در جريان مذاکرات امروزي ، سينگ ۵۰ ميليون دالر کمک را به افغانستان وعده داد. اين وجوه علاوه بر ۵۰۰ ميليون دالري است که ازسال ۲۰۰۱ بدين سو دهلي جديد به افغانستان داده است . قسمت زياد اين پول ها در ساحات معارف ، صحت عامه و پروژه هاي تابنائي به مصرف رسيده است .

XS
SM
MD
LG