لینک های دسترسی

موضوعات داغ در مباحثات انتخاباتي پارلماني افغانستان


امنيت ، سرعت انکشاف و نقش جنگ سالاران ، برخي از موضوعات و مسائلي بود که بحث بين هزاران کانديد در انتخابات ملي روز يکشنبه افغانستان را تحت شعاع قرار داد.

در حاليکه بعضي از ضروريات اساسي مردم جنگ ديده افغانستان ، هنوز رفع نشده است ، مخالفين سياسي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ، به سرعت تام ، به مردم وعدۀ يک امنيت بهتر ، ايجاد پروژه هاي بهتر انکشافي و يک اقتصاد قويتر را ميدهند.

يونس قانوني که در انتخابات رياست جمهوري افغانستان که در ماۀ اکتوبر بر گزار شده بود ، بعد از کرزي قرار گرفت ، از رئيس جمهور انتقاد کرد که براي توقف خشونت و نا آرامي دوامدار ، بطور کافي عمل نکرده است.

قانوني همچنان رئيس جمهور کرزي را متهم ساخت که در امر سازشکاري با جنگ سالاران محلي تعلل نکرده است. کرزي گفته است مي خواهد جهت غليه بر انشعابات و اتحار کشور ، جنگ سالاران را در حکومت شامل سازد.

بعضي از آن جنگ سالاران خود را براي احراز کرسي هاي پار لماني نامزد کرده بودند .

XS
SM
MD
LG