لینک های دسترسی

بش: ايالات متحده باحترام قربانيان جنگ عراق بايد آن ماموريت را تکميل کند


در حاليکه پشتيباني عامه از عراق در پائين ترين حد قرار دارد، جورج بش، رئيس جمهور ميگويد ايالات متحده بمنظور احترام بعساکري که در عراق جان خود را از دست دادند در قسمت تکميل اين ماموريت پايداري کند. او در بيانيۀ هفته وار راديوئي خود گفت تربيۀ قواي امنيتي عراق و کمک بحکومت جديد آن کشور در راۀ تاسيس بنياد صلح براي نسل جديد ممد واقع خواهد شد. رئيس جمهور اذعان کرد که در جنگ عراق يک قرباني بزرگ لازم است. تعداد تلفات عساکر امريکائي در عراق درين تازگي ها از دو هزار تجاوز کرد. جورج بش گفت عساکري که جان خود را از دست دادند ميراثي از خود بجا ميگذارند که بنسل هاي آينده اجازه ميدهد تا از نعمات آزادي بهره مند شوند. رئيس جمهور از ضربه اي که بروز جمعه بر حکومتش وارد شد، يعني اتهامات رسمي عليۀ لوس لبي، رئيس اداري دفتر معاون رياست جمهوري، ذکر ننمود.

XS
SM
MD
LG