لینک های دسترسی

Breaking News

يک وزير ارشد ايران در قضاياي تخطي از حقوق بشر دخيل دانسته شده است


يک گروۀ عمدۀ مدافع حقوق بشر ادعا ميکند که وزير داخلۀ جديد ايران طي دو دهۀ گذشته در تخطي هاي شنيع از حقوق بشر، بشمول قتل عام هزاران زنداني سياسي، دست داشته است. گروۀ مراقب حقوق بشر مقيم نيويارک اين ادعاها را امروز طي نشر مطلبي تحت عنوان «وزير قتل: کابينۀ جديد امنيتي ايران» منتشر ساخت. آن سازمان همچنان خواستار تحقيقات از وزير جديد اطلاعات ايران با رابطه بدست داشتن در قتل يک ناراضي، شد. سازمان مراقب حقوق بشر در گزارش خود آنچه را ادعاهاي باور کردني خواند که حاکيست مصطفي پور محمدي، وزير داخله در يک کميتۀ سه عضوي سهم داشت که در سال ۱۹۸۸ زندانيان سياسي را بمرگ محکوم ميکرد. گزارش همچنان او را بقتل ده ها شخصيت مخالف حکومت در کشورهاي خارجي در سال هاي ۱۹۹۰ دخيل ميخواند. اين گروۀ مدافع حقوق بشر از قول فعالين طرفدار اصلاحات غلام حسين محسن ايژي، وزير اطلاعات را بقتل سال ۱۹۹۸ پيروز دواني مبارز سياسي دخيل ميداند. ايران تا بحال رسماً تبصره نکرده است.

XS
SM
MD
LG