لینک های دسترسی

يک وزير ارشد ايران در قضاياي تخطي از حقوق بشر دخيل دانسته شده است


يک گروۀ عمدۀ مدافع حقوق بشر ادعا ميکند که وزير داخلۀ جديد ايران طي دو دهۀ گذشته در تخطي هاي شنيع از حقوق بشر، بشمول قتل عام هزاران زنداني سياسي، دست داشته است. گروۀ مراقب حقوق بشر مقيم نيويارک اين ادعاها را امروز طي نشر مطلبي تحت عنوان «وزير قتل: کابينۀ جديد امنيتي ايران» منتشر ساخت. آن سازمان همچنان خواستار تحقيقات از وزير جديد اطلاعات ايران با رابطه بدست داشتن در قتل يک ناراضي، شد. سازمان مراقب حقوق بشر در گزارش خود آنچه را ادعاهاي باور کردني خواند که حاکيست مصطفي پور محمدي، وزير داخله در يک کميتۀ سه عضوي سهم داشت که در سال ۱۹۸۸ زندانيان سياسي را بمرگ محکوم ميکرد. گزارش همچنان او را بقتل ده ها شخصيت مخالف حکومت در کشورهاي خارجي در سال هاي ۱۹۹۰ دخيل ميخواند. اين گروۀ مدافع حقوق بشر از قول فعالين طرفدار اصلاحات غلام حسين محسن ايژي، وزير اطلاعات را بقتل سال ۱۹۹۸ پيروز دواني مبارز سياسي دخيل ميداند. ايران تا بحال رسماً تبصره نکرده است.

XS
SM
MD
LG