لینک های دسترسی

اردوغان ميگويد اتحاديۀ اروپائي بر ترکيه فشار وارد ميکند پاموک محاکمه شود


صدراعظم ترکيه اتحاديۀ اروپائي را متهم ميسازد که کوشش ميکند بر قوۀ قضائيۀ ترکيه اعمال فشار نمايد تا اورهان پاموک، داستان نويس ترک را بخاطر اهانت بهويت ترک ها تحت محاکمه قرار دهد. رجب طيب اردوغان، صدراعظم ترکيه ميگويد قوۀ قضائيه قضيه را بررسي ميکند و اتحاديۀ اروپائي بايد منتظر نتيجۀ آن باشد. مامورين اتحاديۀ اروپائي اين قضيه را منحيث آزمايش تعهد ترکيه بديموکراسي و اصلاحات در حقوق بشر تلقي ميکند. اورهان پاموک به تعقيب يک مصاحبۀ ماۀ فبروري با يک روزنامۀ سويسي که طي آن گفت در قرن گذشته يک مليون ارمني و ۳۰ هزار کرد در ترکيه بقتل رسيدند و او يگانه نفريست که جرئت صحبت روي اين قتل ها را دارد، متهم گرديد. اين داستان نويس بخاطر تبصره هايش با مجازات سه سال زندان مواجه است.

XS
SM
MD
LG