لینک های دسترسی

تقاضاي پاپ بينيديکت  براي وحدت عليه  دهشت افگني  و فقر


مسيحييان اطراف و اکناف جهان امروز يکشنبه را ، که روزتولدي حضرت عيسي مسيح مي خوانند، با دعا براي صلح تجليل مي کنند .

پاپ بيني ديکت رهبر کاتوليک هاي جهان ، اولين پيام اش را بمناسبت عيد ميلاد مسيح ارسال و و درآن از جامعه بشري خواست عليه دهشت افگني وفقرمتحد شوند . پاپ همچنان هشدارداد نبايد بگذارند پبشرفت تکنولوجي در نزد شان جاي عيده و ايمان آنها را بگيرد. پاپ پيام تعاملي «اوربي و اربي» يا پيام « به شهر و به جهان » و دعاي برکات اش را خطاب به ده ها هزار نفر اززائريني ايراد کرد که امروز در ميدان سن پيطرزبرگ روم جمع شده بودند . پاپ رومن کاتوليک جهان همچنان خواستار صلح در شرق ميانه ، پيشرفت درمذاکرات زروي در شبه جزيره کوريا و حمايت از کساني شد که در منطقه دارفور سودران و ساير قسمت هاي افريقا رنج ميکشند .

در بيت اللحم هزار ها زاير ، باوجود باران و برودت هوا ، از زادگاه تاريخي حضرت عيسي بازديد کرده و در مراسم دعا خواني هاي دسته جمعي شرکت کردند . در چين که حکومت مراسم ديني و نيايش را جداً مقيد نگهداشته است ، ميليون ها عيسوي مراسم عيد ميلاد مسيح را در کليسا هاي قبول شده و غير ثبت شده کشور جام دادند .

بسياري از عيسوسيان از روزميلاد مسيح ، امروز ۲۵ ديسامبر تجليل مي کنند . امروزيکشنبه همچنان روز تعطيل مذهبي« هنوکا» يا «جشنوزاره هشت روزه نور وروشنائي» يهودي هاست .

XS
SM
MD
LG