لینک های دسترسی

Breaking News

تشديد فعاليت افغانستان عليه  مواد مخدر


افغانستان با آغاز يک مبارزه شديد جهت ريشه مکن ساختن ترياک در جنوب آن کشور، مبارزه عليه مواد مخدررا تشديد کرده است

عمليات ضد مو اد مخدر که صد ها تن ازعساکر افغاني نيز در آن سهم دارند ، بروز چهار شنبه در ولايت هلمند آغاز يافت . هلمند مرکز بزرگترين صنايع غير قانوني توليد مواد مخدر جهان در افغانستان است .

قواي امنيتي براي تخريب مزارع مواد مخدر در ناحيه ديشو از ترکتور ها استفاده کرده اند . رئيس جمهور حامد کرزي عهد کرده است عليه تجارت غير قانوني مواد مخدر جنگ را براه اندازد . سال قبل ، او يک پلان هشت فقره اي را راي ريشه کن ساختن مواد مخدرارائه کرد .

ايالات متحده تعهد پرداخت ۷۸۰مليون دالررا در راه کمک به کابل در پيکار ضد مواد مخدر وعده داده است ، در حاليکه بريتانيا ميزان کمک هاتي شرا دراين راه دو برابر ساخته است .

XS
SM
MD
LG