لینک های دسترسی

Breaking News

اجتماعات عليۀ  رد قضيۀ  گرايش يک مرد به مسيحيت در افغانستان


مامورين افغانستان مي گويند صْد ها نفر دريک شهر شمالي افغانستان عليۀ تصميم يک محکمه درمورد آزادي مرديکه بخاطر گرايش از اسلام به مسيحيت به مرگ محکوم شده بود، اعتراض نمودند.

چندين صد مظاهره کننده برهبري ملا ها امروز دوشنبه در شهر مزار شريف جمع شده و شعار هاي ( مرگ بر بش) و ساير شعار هايي را فرياد ميزدند که از مداخلۀ غرب در امور داخلي افغانستان انتقاد ميکرد.

اين اعتراض يکروز بعد از آن صورت گرفت که يک محکمۀ افغانستان قضيۀ عبدالرحمن را بخاطر بررسي مجدد مدعي العمومان رد کرد . اين انکشاف باعث شد که بعضي مامورين بگويند که عبدالرحمن شايد از قيد آزاد شود.

بعضي ملا هاي مسلمان اصرار دارند که رحمن بخاطر گرايش به مسيحيت در ۱۵ سال قبل بايد اعدام شود. بعضي ها تهديد کرده اند که اگر دوباره بدين اسلام بر نگردد، اشخاصي را موظف خواهند ساخت تا او را بکشند.

زمري اميري يک مدعي العموم ميگويد او تصميم محکمه را تحت بررسي قرار ميدهد که سوالاتي را در بارۀ وضع روحي ودماغي رحمن مطرح ميسازد.

رهبران غرب بشمول رئيس جمهور بش دربارۀ سرنوشت عبدالرحمن اظهار نگراني کرده اند. آنها از حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقاضا نمودند تا آزادي مذهبي را که در قانون اساسي افغانستان درج است تطبيق نمايد.


XS
SM
MD
LG