لینک های دسترسی

فشاربريتانيا وايالات متحده بر رهبران سيياسي عراق جهت تشکيل يک حکومت جديد


ايالات متحده و بريتانيا از رهبران سياسي عراق بطور جدي تقاضا کرده اند اختلافات سياسي خوشانرا خاتمه دهند و بزودترين فرصت ممکن يک حکومت جديد وحدت ملي را در عراق تشکيل بدهند .

کونداليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده و جک سترا وزير خارجه بريتانيا ،که هردو يکجا به بغداد مسافرت کرده و در يک کانفرانس مطبوعاتي غير عادي شرکت کرده بودند گفتند عراقي ها در حاليکه از انتخابات پارلماني کشور شان سه ونيم ماه سپري شده است ، بطور عاجل ضرورت بدان دارند تا حکومت شانرا تشکيل بدهند .

دو وزير خارجه که در يک کانفرانس غير عادي مطبوعاتي در بغداد دو شادوش همديدگراستاده بودند گفتند عراقيها بايد مباحثات شانرا خاتمه دهند و و حکومتي را تشکيل بدهند که قادر به اختتام بن بست سياسي جاري در عراق گردد و بتواند عراق را به جانب ثبات سوق بدهد .

رکود و بن بست جاري در عراق بر صدراعظم آن کشور ابراهيم الجعفري مترکز شده است . اهتلاف احزاب شيعه که درانتخابات پارلماني اواسط ماه ديسامبر سال قبل برنده شد ، جهفري را براي رهبري حکومت جديد برگزيد اما کردهاي عراقي و مسلمانان سني و حتي بضي از اعضاي جامعه شيعه خود جعفري با تقرربه مقام صادرت حکومت به شدت مخالفت دارند .


XS
SM
MD
LG