لینک های دسترسی

فرستادۀ صلح ناروي با رئيس جمهور سري لانکا ملاقات کرد


فرستادۀ ارشد صلح ناروي به پيشواز دور دوم مذاکرات صلح ژنيو بين کولمبو و شورشيان ببرهاي تامل ، در کولمبو با مهيندا راجاپاکسي، رئيس جمهور سري لانکا ملاقات کرد.

جزئيات مذاکرات بين اريک سولهايم، ميانجي صلح ناروي، يان هنسن باور، فرستادۀ خاص جديد او و رهبر سري لانکا هنوز افشا نشده است.

بروز چهارشنبه، هنسن باور در شهر کيلينوچي، سنگر مستحکم شورشيان، با اس پي تامل سلڤان، رئيس سياسي ببرهاي تامل ملاقات نمود. شورشيان شکايت کردند که حکومت سري لانکا بتعهد خود در دور اول مذاکرات مبني بر خلع سلاح گروه هاي شبۀ نظامي وفا نکرده است.

ناروي ميانجي آتش بس بين دو جانب در سال ۲۰۰۲ بود. ناروي کوشش ميکند که مذاکرات مجوزۀ ۱۹ اپريل طبق تقسيم اوقات به پيش برود. اما تجديد خشونت در ماه هاي اخير اين بيم را بوجود آورده که شايد متارکه بمخاطره افتاده باشد.


XS
SM
MD
LG