لینک های دسترسی

پاکستان يک گروه مسلح قبايلي را در بلوچستان غير قانوني اعلام کرد


مقامات درپاکستان يک گروه شورشي مسلح قبايلي،يک سازمان دهشت افگن را بخاطر يک سلسلۀ حملات بم و حملات ديگر درايالت جنوبغربي بلوچستان غيرقانوني وممنوعه اعلام کردند.

مامورين اين خبر را امروز يکشنبه اعلام داشته گفتند که لواي آزادي بخش بلوچستان براي مساعي دهشت افگني پول از خارج دريافت ميکرد.

گروه هاي مبارزه جوي بلوچستان مسئوليت چندين حمله را در سالهاي اخير ادعا کرده که اهداف آن قواي امنيتي و لوله هاي گاز آن ايالت آشوبزده بوده است .

لواي آزادي بخش بلوچستان ميگويد براي اخذ سهم بزرگترمنابع طبيعي آن منطقه مي جنگد.نفوس اين ايالت زياد نيست اما از معادن و منرال ميباشدو همچنان يک منبع عمدۀ گاز طبيعي براي پاکستان است.


XS
SM
MD
LG