لینک های دسترسی

رقم خودکشي در بين عساکر امريکايي روبه افزايش است


اردوي ايالات متحده ميگويد سال گذشته سطح خود کشي ها دربين عساکر امريکايي بتناسب سالهاي ۱۹۹۰ بلند ترين بوده است .

قواي نظامي امريکا ميگويد در سال ۲۰۰۵ هشتاد وسه سرباز درجريان اجراي وظيفه در عراق و افغانستان خودرا کشته اند که رقم آن ۱۳ نفر در هزار نفر بوده است . بيست وپنج تن اين عساکر يا در عراق ويا افغانستان تعبيه شده بودند.

در سال دو هزار وچهار ۶۷ عسکر موظف دست به خود کشي زده اند که رقم ۱۱ عسکر در صد هزار را نشان ميدهد. اين خود کشي ها شامل ۱۴ عسکري ميشود که در آن دو ميدان جنگ موظف بوده اند.

مجموع ۷۶ عسکر در سال ۲۰۰۳ توسط خود افراد کشته شده اند که قريب يک بر سه حصۀ آن در يکي از آن دو کشور خدمت کرده اند.

يک سخنگوي نظامي مي گويد تعداد کارشناسان صحت رواني که بخاطر جلوگيري از خود کشي ها همراه با قواي نظامي فرستاده شده اند نيزيک افزايش را نشان ميدهد. وي ميگويد، بر علاوۀ فشار جنگ عوامل ديگري نيز درعقب افزايش خود کشي ها قراردارد که شامل مشکلات مالي و روابط در بين همقطارا ن و افراد درقواي نظامي ميشود.

XS
SM
MD
LG