لینک های دسترسی

تصادم يک  طياره  افغانستان  و هلاکت  ۵ تن


يک سخنگوي قواي اهتلاف برهبري ايالات متحده ميگويد طياره ايکه در افغانستان يک هيات امريکائ ضد مواد مخدر را حمل ميکرد ، از خط دوش خارج شد و منازل دور وپيش را تخريب کرد . در اين واقعه ۵ تن هلاک شده اند .

سخنگوي قواي اهتلاف اظهار ميدارد دو از جمله پنج مقتول سرنشينان طياره و سه مقتول ديگر برروي زمين بوده اند .

او اظهار ميدارد که پنج افغان در اين اقعه مفقود الاثر شده اند .

مامورين محل ميگويند طياره افغاني ساخت روسي ، بعداز آنکه در لشگرگاه ، مرکز ولايت هلمند، نزديک بود به يک لاري اي اصابت کند که از ميدان مي گذشت ،از خط خارج شد . از اين ميدان اکثر عساکر تحت رهبري ايالات متحده استفاده مي کنند که در لشگر گاه عمليات دارند .

مامورين ميگويند حکومت ايالات متحده اين طياره را بکرايه گرفته بود . طياره در هنگام اين واقعه يک تنيم خورد ضد مواد مخدررا حمل مي کرد .


XS
SM
MD
LG