لینک های دسترسی

کابينۀ جديد نيپال تمام مقرري هاي دوران شاهي را فسخ نمود


کابينۀ جديد نيپال تصميم گرفت که تمام مقرري هاي سياسي ، بشمول ۱۲ سفيري را که در دوران زمامداري مطلق العنانانۀ گيانندرا تعين شده بودند، لغو نمايد.

کابينۀ جديد گفت مقرري هاي قانوني ، فرامين وتمام اقداماتي را که پادشاه در جريان زمامداري مطلقش در ماه فبروري ۲۰۰۵ اتخاذ کرده بود، غير قابل اعتبار اعلان خواهد کرد. هفتۀ گذشته کابينه انتخابات بلدي را که سه ماه قبل داير شده بود،فسخ شده اعلان کرد.

سفرايي که احضار شده اند شامل ايالات متحده، برتانيه، چين ، فرانسه و جاپان ميشوند.

همچنان امروز يک شنبه پراچاندرا رهبر مائويست ها گفت که شورشيان ميخواهند که با حکومت جديد بزودي ممکنه باب مذاکرات را باز نمايند.

XS
SM
MD
LG