لینک های دسترسی

يک عضو پارلمان قرغزستان در بيشکيک  بضرب گلوله کشته شد


در قرغزستان، ريسپک احمدبايوف، که ادعا ميشد رهبر مافياي آن کشور است و اخيراً بحيث عضو پارلمان انتخاب شده بود در بيشکيک بضرب گلوله کشته شد.

سخنگوي او امروز اين واقعه را تائيد کرد ولي از ارائۀ تفصيل بيشتر خودداري نمود. جزئيات قضيه هنوز معلوم نيست.

قبلاً در طول روز، کرمان بيک باقي يوف، رئيس جمهور قزاقستان در سازشي با منتقدين مخالف حکومتش، استعفي دو مامور ارشد را قبول کرد.

دفتر رئيس جمهور ميگويد تاش تيمور عيت بايوف، رئيس خدمات امنيت ملي و داستان سريگلوف رئيس دارالانشاي دولت استعفي شان را امروز ارائه کردند. سري گلوف گفت بخاطر ثبات قرغزستان استعفي ميکند.

باقي يوف همچنان حسين صديقوف، رئيس اداري خود را برطرف کرده و متعاقباً بحيث مشاور تعيين نمود. بوسورمان قل تبل دي يوف، رئيس ادارۀ امنيت و دفاع در دفتر رياست جمهوري جانشين عيت بايوف شد.

ماۀ گذشته مظاهره چيان مخالف حکومت برطرفي چندين مامور حکومت باقي يوف را تقاضا کرده گفتند رهبر قرغزستان در قسمت مبارزه با فساد اداري اقدامات کافي نميکند.

باقي يوف در ماۀ جولاي سال گذشته عمدتاً بخاطر تعهداتش در مورد اصلاحات حکومت و محدود ساختن قدرت رياست جمهوري با يک تعداد زياد آرا انتخاب شد. اما مظاهره چيان ميگويند ازان وقت تابحال چيزي تغيير نکرده است.


XS
SM
MD
LG