لینک های دسترسی

اسرائيل ده ها مليون دالري را که براي فلسطيني ها جمع ميکند، ازاد ميسازد


اسرائيل موافقه کرده است ده ها مليون دالري را که براي فلسطيني ها جمع ميکند،ازاد سازد ولي بعوض ارسال اين مبالغ به اداره فلسطيني ، انرا در اختيار ادارات بين المللي که درقلمرو هاي فلسطيني کار ميکنند،قرار خواهد داد.

وزير خارجه اسر ائيل روز پنجشنبه گفت حکومتش در حاليکه حکومت فلسطيني ها را ناديده مي گيرد، ولي ازيک پلان ين المللي مبني برارسال پول جهت تمويل نيازمندي هاي بشري فلسطيني ها حمايت ميکند.

اسرائيل در ماه مارچ انتقال تقريبا پنجاه مليون دالر عوايد ماليه و محصول گمرکات را به اداره فلسطيني که اکنون حماس بر ان مسلط است، متوقف ساخت.

قطع ارسال اين وجوه توام با مقاطعه بين المللي با حکومت فلسطيني، ان حکومت نتوانست معاشات ماه مارچ و اپريل يکصد و شصت و پنج هزار کارمند حکومتي را بپردازد.

ضمنا، اعضاي جنبش هاي رقيب حماس و فتح که در اسرائيل زنداني هستند سندي را نشرکرده اند که در ان تاسيس يک دولت فلسطيني در پهلوي اسرائيل ، تائيد شده است.

XS
SM
MD
LG