لینک های دسترسی

بش عساکر گارد ملي را بسرحد امريکا و مکسيکو ميفرستد


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد ايالات متحده بر سرحد خود با مکسيکو کنترول کامل ندارد و شش هزار عسکر گارد ملي را بمنظور تقويۀ امنيت سرحدات به آنجا اعزام ميکند.

جورج بش طي بيانيه اي که ديشب توسط تلويزيون بسراسر کشور پخش شد گفت ايالات متحده سرحد جنوبي خود را نظامي نخواهد ساخت ولي عساکر گارد ملي بحمايت از گزمۀ سرحد، اطلاعات استخباراتي و مراقبت را فراهم ميکند.

جورج بش همچنان اصرار کرد که مساعي جهت تامين امنيت سرحد را با پروگرام کارگران مهمان براي مهاجرين بدون اسناد، يکجا تعميل ميکند. او گفت عفو عمومي را براي مهاجرين غير قانوني رد کرده است ولي اخراج دسته جمعي آنها را نيز رد نموده در عوض خواستار مسيري شده که آنها بتوانند ازان طريق تابعيت امريکا را بدست آورند.

سناتور ريچارد دربن پاسخ حزب ديموکرات را ارائه کرده هشدار داد که گارد ملي هم اکنون خيلي زياد مورد استفاده قرار گرفته و تعداد عساکر آن خيلي کم است. او همچنان گفت جورج بش بايد اعضاي حزب جمهوريخواۀ خودش را قناعت بدهد که به پروگرام کارگران مهمان احتياجي وجود دارد.

مجلس سنا در حال حاضر اصلاحات مهاجرت را مورد بحث قرار داده است.

XS
SM
MD
LG