لینک های دسترسی

رد پودجه مرتبه حکومت  ذريعه پارلمان  افغانستان


مجلس سفلي پارلمان افغانستان بودجه پيشنهدي حکومت را ردکرد ودم خشنودي اشرا دربرابر هعضي مصارفت و معاشات پيشنهادي مامورين حکومتي اراز نمود .

پارلمان افغانسنان اين بودجه متبه رابه وزارت ماليه مسترد نمود و گفت پول تزئيد معاشات مامورين حکومتي بايد پيدا شود.

بودجه پيشنهادي براي سال مال جاري حدود ۸۰۰ ميليون دالر را براي معاشات مامورين و يک ودجه اضافي ۱٪۲ ميليارد دالري را بر اي پروژه هاي انکشاي درنظر گرفته بود .

حدود دو وثلث بودجه مرتبه حکومت از کمک کشور هاي تمويل کننده مهيا مي گردد که که هزار ها تن از افراد عسکري شانرا قبلاً جهت کمک براي کمک به خحکومت براي جنگ عليه ندرروان طالبان و القاعده به افغانستان اعزام داشته اند .

مجلس سفلي پارلمان افغانستان درماه قبل با تصويب کابينه جديدحامد کرزي اولين وظيفه عمده خودرا انجامداد .

XS
SM
MD
LG