لینک های دسترسی

فصل بارانهاي هند قبل از وقت اغاز شده است


بارانهاي مونسون يک هفته قبل از موسم آن به سواحل جنوبي هند آغاز شده است و توقع ميرود بدهاقين آنکشور که اکثرا متکي به باران هستند کمک کند

مونسون يا فصل باراني هند در ايالت کرالا امروز جمعه آغاز شد وتوقع ميرود بارانهاي شديد به جانب شمال راه خود را باز کند تا هنگاميکه سرتاسر هند را پر آب سازد

زراعت ۲۰ فيصد عوايد داخلي هند را تشکيل ميدهد . تقريبا دو بر سوم جمعيت هند که از يک مليارد نفر بيشتر است از راه زراعت امرار معاش ميکنند

مونسون معمولا دراول ماه جون آغاز شده و تا ماه سپتمبر دوام ميکند و تقريبا اکثريت مناطق هند را در بر ميگيرد

مامورين هواشناسي ، پيشبيني ميکنند که بارانهاي امسال ۹۳فيصد اندازه معمول را بر آورده خواهد ساخت


XS
SM
MD
LG