لینک های دسترسی

مشرف از کابل ديدن ميکند.


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان دعوتي را قبول کرده که در هفتۀ جاري از کابل ديدن کرده و در جهت بهبود روابط کشيده بين دو کشور سعي نمايد. تاريخ دقيقي براي اين بازديد اعلام نگرديده است.

مقامات افغاني ادعا ميکنند که حملات دهشت افگني در داخل افغانستان توسط بقاياي طالبان و القاعده براه مي افتد که در پاکستان پنهان شده اند.

به تعقيب سفر ماۀ فبروري حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان به پاکستان روابط دو کشور کشيدگي بيشتر پيدا کرد.

مقامات افغاني در جريان بازديد به خبرنگاران گفتند که يک فهرست تندروان افغان را که در پاکستان پنهان شده اند بمقامات پاکستاني تسليم کرده اند.

پاکستان اين فهرست افغان ها را کهنه و مزخرف خواند و جنرال مشرف اتهام وارد کرد که آقاي کرزي نميداند در کشور خودش چه اتفاق ميافتد.

XS
SM
MD
LG