لینک های دسترسی

انان ميگويد، محاصرۀ لبنان توسط اسرائيل بايد تا روز پنجشنبه پايان يابد


اکوفي انان منشي عمومي موسسۀ ملل متحد ميگويد، متوقعست که اسرائيل محاصرۀ هوايي زميني وبحري لبنان را تا روز پنجشنبه پايان بخشد.

انان که روز سه شنبه در شهر اسکندريۀ مصر با خبرنگاران صحبت ميکرد گفت اين محاصره انتقال کمکها ومساعي بازسازي را مانع ميشود. او گفت اميدوار است تا دو روز آينده خبر هاي مثبتي ازجانب اسرائيل بشنود. اسرائيل ميگويد تا زمانيکه قواي بين المللي در لبنان مستقر نگرديده و اقداماتي براي متوقف ساختن ارسال سلاح به چريکهاي حزب الله اتخاذ نشود، اين محاصره دوام خواهد داشت .

منشي عمومي موسسۀ ملل متحد همچنان گفت که وي يک ميانجي را براي آزادي دو عسکر اسرائيلي تعين خواهد کرد که توسط چريکهاي حزب الله نگهداري ميشوندو درعين زمان رهايي لبناني هايي را بدست بياورد که درقيد اسرائيل بسر ميبرند.

جنگ پنج هفته يي بين اسرائيل و حزب الله بعد از آن آٌغاز يافت که حزب الله دو عسکر اسرائيلي را بروز ۱۲ جولاي اختطاف کرد. حکومت لبنان مي گويد شوراي امنيت بايد اين موضوع را روي دست گيرد زيرا محاصرۀ اسرائيل از فيصله نامۀ ۱۷۰۱ شوراي امنيت تخطي ميکند که به جنگ يک ماهه بين اسرائيل وحزب الله خاتمه بخشيد.

XS
SM
MD
LG