لینک های دسترسی

درخواست صدراعظم بريتانيا از اعضاي اتحاديه اروپا


توني بلير صدراعظم بريتانيا از رهبران اتحاديه اورپائي درخواست نموده است براي ختم خشونت در منطقه غربئ دارفور سودان ، سعئ بيشتري بخرچ دهند.

توني بلير اين درخواست را در نامۀ عنواني ۲۴ شريک ديگر خود در اتحاديه اروپائي ، ارائه کرده و از ايشان تقاضا نموده است بر حکومت سودان و گروه هاي سوداني فشار بياورند تا بجنگ داخلي بلادرنگ خاتمه بخشند.

رهبر بريتانيا ميگويد به مجرد اينکه سودان به اين خواسته پاسخ مثبت نشان بدهد ، اتحاديۀ اروپائي بايد آماده باشد به آن کشور تعاون مالي ارائه کرده و براي اعمار مجدد سودان باز پرداخت نموده و قروض آن کشور را مرفوع سازد.

آقاي بلير ميگويد دريچۀ فرصت براي سودان هميشه باز نخواهد ماند. وي اظهار ميدارد اگر خرطوم در دارفور اقدام نکند ، اتحاديه اروپا آنرا در تجريد خواهد گذاشت.

XS
SM
MD
LG