لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان غذا و زراعت جهان ميگويد سرمايه گزاري در زراعت کليد کاهش گرسنگي است.


ملل متحد ميگويد اگر حکومات ميخواهند که برگرسنگي در جهان پيروز شوند، بايد در رشتۀ زراعت پول بيشتري را بمصرف برسانند.

اين تقاضا امروز بمناسبت روز جهاني غذا صادر گرديد. هر سال بتاريخ ۱۶ اکتوبر ازين روز تجليل ميشود. سازمان غذا و زراعت ملل متحد در سال ۱۹۴۵ درين روز تاسيس شده بود.

سازمان غذا و زراعت ملل متحد ميگويد در سراسر جهان بيش از ۸۵۰ مليون نفر، اکثر شان در افريقا، گرسنه هستند.

ژاک ديوف، رئيس عمومي اين سازمان ميگويد عفو قرضه هاي کشورهاي فقير توسط کشورهاي غني، منابع بيشتر مالي را براي زراعت مهيا ميسازد. اما او علاوه ميکند که کار بيشتري بايد انجام شود.

يک مفسر سازمان آکسفم بصداي امريکا گفت که کشورهاي فقير به اراضي و افزار بيشتر ضرورت دارند تا مواد غذائي بيشتر کشت کرده و خود را از ورطۀ فقر نجات بدهند.

هدف انکشافي هزارۀ ملل متحد کاهش گرسنگي در جهان بمناصفۀ پيمانۀ فعلي تا سال ۲۰۱۵ ميباشد. .

XS
SM
MD
LG